Training

การอบรม

หลักสูตร: มาตรฐานเกษตรอินทรีย์เกี่ยวกับการผลิตพืช

สำหรับผู้ที่ต้องการได้รับการอบรมเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจของหลักการทั่วไปและข้อปฏิบัติสำหรับการผลิตพืชเกษตรอินทรีย์ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระยะปรับเปลี่ยนเป็นเกษตรอินทรีย์ การจัดการฟาร์มเกษตรอินทรีย์ การผลิตพืชคู่ขนาน การป้องกันการปนเปื้อน การจัดการพื้นที่ ดินและน้ำ ชนิดและพันธุ์พืช การจัดการแมลงศัตรูพืช โรคพืชและวัชพืช ปัจจัยที่อนุญาตให้ใช้ ฉลากและการใช้ตรารวมถึงการจัดทำบันทึกข้อมูลการผลิตและการตรวจสอบย้อนกลับ.

หลักสูตร: มาตรฐานเกษตรอินทรีย์เกี่ยวกับการจัดการและการแปรรูป

สำหรับผู้ที่ต้องการได้รับการอบรมเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจของหลักการทั่วไปและข้อปฏิบัติสำหรับการจัดการและแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ ตั้งแต่ในเรื่องของวัตถุดิบ ส่วนผสม สารปรุงแต่งและสารช่วยแปรรูป กระบวนการแปรรูป การบรรจุผลิตภัณฑ์ การเก็บรักษาผลผลิตและผลิตภัณฑ์ การจัดการแมลงและสัตว์พาหะ การขนส่ง ฉลากและการใช้ตรา ตลอดจนการจัดทำบันทึกข้อมูลการผลิตและการตรวจสอบย้อนกลับ

หลักสูตร: มาตรฐานเกษตรอินทรีย์เกี่ยวกับกลุ่มผู้ผลิตและการจัดตั้งระบบควบคุมภายใน (ICS)

สำหรับกลุ่มเกษตรกร หรือผู้ที่ต้องการได้รับการอบรมเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจของหลักการและข้อปฏิบัติสำหรับขอรับรองแบบกลุ่ม ซึ่งเหมาะสำหรับกลุ่มเกษตรกร/ผู้ผลิตที่มีสมาชิกอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกันมีการปลูกพืชที่เป็นความต้องการของตลาดคล้ายๆ กัน ซึ่งการขอรับรองแบบกลุ่มมี 2 รูปแบบ คือ กลุ่มผู้ผลิตที่ไม่มีระบบควบคุมภายใน และกลุ่มผู้ผลิตที่มีระบบควบคุมภายใน (ICS)