The Living Soil

เกษตรอินทรีย์เป็นระบบการผลิตที่ช่วยรักษาสุขภาพของดิน ระบบนิเวศและมนุษยชาติ กระบวนการผลิตนั้นอยู่บนฐานของการรักษาระบบนิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ โดยการใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น ที่มีความเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นมากกว่าการใช้ปัจจัยการผลิตแบบเคมีที่มีผลกระทบอย่างล้ำลึก มาดูกันว่าในดินมีสิ่งมีชีวิตอันหลากหลายมากมายขนาดไหน เมื่อสิ่งมีชีวิตเหล่านี้อยู่สุขสบายดีในฟาร์มเกษตรอินทรีย์ แน่นอนว่าดินย่อมมีสุขภาพที่ดีไปด้วย ลองชมในวีดีโอเรื่องนี้ “The Living Soil” จาก Navdanya ขบวนการเคลื่อนไหวเพื่ออธิปไตยของผืนโลกในประเทศอินเดีย ที่ยึดหลักปรัชญาที่ว่า “โลกทั้งผองคือพี่น้องกัน”