ยุโรปเตรียมรับรอง “เกลือ” เป็นเกษตรอินทรีย์

เกลือที่เป็นอาหารคนและอาหารสัตว์ ที่ผลิตจากน้ำทะเล หรือเหมืองเกลือหรือทะเลสาป  แต่ไม่รับรองเกลือที่ได้จากกระบวนการทางเคมีหรือจากโรงงานผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล หรือผลพลอยได้จากกระบวนการลอยแร่โปแทช (potash flotation) โดยเกลือนี้จะต้องมีส่วนประกอบหลักคือ โซเดียมคลอไรด์

โดยกระบวนการผลิตเกลือนั้นให้เป็นไปตามข้อกำหนดการแปรรูปเกษตรอนทรีย์
แต่สารที่อนุญาตให้ใช้ในการทำความสะอาดเครื่องมือการแปรรูปให้จำกัดเฉพาะ
(ก) น้ำร้อนและน้ำเย็นสำหรับการทำความสะอาด
(ข) กรดน้ำส้ม, กรดฟอร์มิก, กรดไฮโดรคลอริกเจือจาง, และโซเดียมคาร์บอเนต
สำหรับการขจัดคราบตะกรัน
(ค) น้ำร้อนและไอน้ำสำหรับการฆ่าเชื้อ

ที่สำคัญคือ แหล่งน้ำทะเลหรือเหมืองเกลือนี้ มีระยะปรับเปลี่ยน 24 เดือน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากรายงาน “Organic sea salt and other salts for food and feed : Final Report June 2021”