มาตรฐานสหภาพยุโรป: ข้อกำหนดการรับรองแบบกลุ่มเพิ่มเติม

ข้อกำหนดใหม่ (2021/771) ที่ออกเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 นี้เป็นข้อกำหนดที่ออกตามระเบียบสหภาพยุโรป 2018/848
[Regulation (EU) 2021/771 (21 Jan 21), Delegated/Supplementing Regulation of Regulation (EU) 2018/848]

ที่สรุปมาเป็นข้อกำหนดเฉพาะที่ระบบควบคุมภายในของกลุ่มผู้ผลิตจะต้องปฏิบัติ (Article 2:2) คือ
* (b) ทะเบียนรายชื่อเกษตรกรสมาชิกมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง/เป็นระยะๆ
* (d) ผู้ตรวจ ICS มีจำนวนเพียงพอและได้รับการอบรมให้มีขีดความสามารถในการทำงาน รวมทั้งต้องปลอดจากผลประโยชน์เกี่ยวข้อง
* (e) มีการตรวจฟาร์มและกิจกรรมของเกษตรกรสมาชิกอย่างน้อยปีละครั้งและมีการจัดทำรายงาน รวมทั้งตรวจจุดรวบรวมผลผลิตด้วย
* (f) ก่อนที่จะรับเกษตรกรสมาชิกใหม่ หรือเกษตรกรเก่าที่ขยายแปลงใหม่ เกษตรกรและฟาร์มจะต้องได้รับการตรวจรับรอง และผู้จัดการ ICS จะต้องเป็นผู้อนุมัติก่อนจึงจะขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกใหม่ได้
* (f) จุดรวบรวมผลผลิตใหม่ จะต้องได้รับการตรวจรับรอง และผู้จัดการ ICS จะต้องเป็นผู้อนุมัติก่อน จึงจะขึ้นทะเบียนเป็นจุดรวบรวมใหม่ได้
* (g) ผู้จัดการ ICS มีมาตรการที่เหมาะสมในการจัดการกับเกษตรกรที่บกพร่องไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐานรวมทั้งมีการติดตาม ตามเอกสารแนวปฏิบัติของระบบควบคุมภายใน
* (j) เกษตรกรสมาชิกจะต้องได้รับการอบรมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับระเบียบข้อกำหนดเกษตรอินทรีย์ของสหภาพยุโรป