ยุโรปเข้มงวดกับปัจจัยการผลิต

ระเบียบ 2021/1165 (15 กรกฏาคม 2564) เป็นข้อกำหนดการปฏิบัติ (Implementing Regulation) ซึ่งจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2565

มีการปรับปรุงหลายเรื่องมาก เรื่องที่น่าสนใจและเกี่ยวข้องกับผู้ผลิตที่ปลูกพืช คือ ปัจจัยการผลิตที่อนุญาตให้ใช้ในฟาร์ม

1) สารที่ไม่อนุญาตให้ใช้เป็นสารกำจัดศัตรูพืชอีกต่อไป
* จุนสี (copper sulphate)
* ด่างทับทิม (potassium permanganate)

2) เงื่อนไขการใช้สารอินทรีย์เป็นปุ๋ยและสารปรับปรุงดิน
* เปลือกไข่เฉพาะจากฟาร์มที่ไม่ได้แลี้ยงแบบอุตสาหกรรม
* วัสดุเหลือจากการเพาะเห็ด
ต้องประกอบด้วยวัสดุที่อนุญาตให้ใช้ในเกษตรอินทรีย์ของสหภาพยุโรปเท่านั้น

3) ถ่านไบโอชาร์
* ต้องจากวัสดุซากพืชที่ไม่ได้มีการใช้สารต้องห้ามหลังจากเก็บเกี่ยว
* จนถึง 15 ก.ค. 2565 มี polycyclic aromatic hydro-carbons (PAHs) ได้ไม่เกิน 5 มิลลิกรัม/กิโลกรัมน้ำหนักแห้งหลังจากให้ดูข้อกำหนดการปนเปื้อนในระเบียบ 2019/1009 แทน

4) สารพื้นฐาน (basic substances)
ซึ่งทางสหภาพยุโรปถือว่าเป็นอาหารมนุษย์นั้นจึงอนุญาตให้ใช้เป็นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชได้  แต่ในระเบียบใหม่ได้ระบุไว้ชัดเจนว่า ห้ามใช้สารพื้นฐานนี้เป็นสารกำจัดวัชพืช  เช่น น้ำส้มสายชู เกลือ

5) อนุญาตให้หน่วยตรวจรับรองที่ขึ้นทะเบียนกับสหภาพยุโรปสามารถจัดทำข้อเสนอเพื่อขออนุญาตให้ใช้สาร/ปัจจัยการผลิตบางอย่างในประเทศที่ไม่ใช่สมาชิกสหภาพยุโรปได้

ดาวน์โหลดระเบียบใหม่นี้ได้ที่ [Download]