มาตรฐานสหภาพยุโรป เริ่มห้ามใช้ต้นกล้าจากแหล่งทั่วไป

ยุโรปเริ่มห้ามใช้ต้นกล้าจากแหล่งทั่วไป แต่

ที่ผ่านมา ข้อกำหนดของสหภาพยุโรป มีข้อกำหนดที่ค่อนข้างเข้มงวดเกี่ยวกับแหล่งที่มาของเมล็ดพันธุ์และส่วนขยายพันธุ์พืช คือ กำหนดให้ใช้เมล็ดพันธุ์และส่วนขยายพันธุ์ (ต้นกล้า กิ่งปักชำ กิ่งตอน ฯลฯ) ที่มาจากแหล่งเกษตรอินทรีย์เท่านั้น แต่ในกรณีที่ไม่อาจหาจากแหล่งอินทรีย์ได้ อาจให้ใช้จากแหล่งเกษตรทั่วไป แต่จะต้องไม่ได้มีการใช้สารเคมีกับเมล็ด (ในช่วงหลังการเก็บเกี่ยว) หรือการปักชำ โดยเกษตรกรจะต้องแจ้งและได้รับอนุญาตจากหน่วยตรวจรับรองก่อนที่จะปลูก

ในข้อกำหนดใหม่ (Annex II Part I Point 1.8.5.1) ได้ยอมอนุญาตให้ใช้ แหล่งเมล็ดพันธุ์/ส่วนขยายพันธู์ที่ยังอยู่ในระยะปรับเปลี่่ยนด้วยก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องขออนุญาตจากหน่วยตรวจรับรอง แต่ต้องมีหลักฐานว่า ไม่สามารถหาจากแหล่งเกษตรอินทรีย์ได้ (แต่ถ้าเป็นมาจากฟาร์มของตัวเอง แม้จะอยู่ในระยะปรับเปลี่ยนก็สามารถใช้ได้โดยไม่ต้องอนุญาตหรือมีหลักฐานว่า ไม่สามารถหาจากแหล่งอื่นได้)

ในข้อกำหนดใหม่ มีข้อกำหนดเพิ่มเติม ไม่อนุญาตให้ใช้ต้นกล้าอ่อน (ที่ได้มาจากการเพาะเมล็ด) จากแหล่งทั่วไป  ต้นกล้าที่ใช้ปลูกในแปลงเกษตรอินทรีย์จะต้องเป็นต้นกล้าที่ได้จากแหล่งเกษตรอินทรีย์เท่านั้น (Annex II Part I Point 1.8.5.1 and article 26.2) แต่ถ้าเป็นต้นกล้าจากการชำกิ่ง ยังสามารถขออนุญาตจากหน่วยตรวจรับรอง ใช้จากแหล่งที่ไม่ใช่เกษตรอินทรีย์ได้อยู่ แต่จะต้องไม่มีการใช้สารเคมีในการปักชำกิ่ง ข้อยกเว้นในการใช้เมล็ดพันธุ์/ส่วนขยายพันธุ์พืชที่ไม่ใช่จากเกษตรอินทรีย์ จะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2579 โดยภายในปี 2572 คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปจะมีการทบทวนเรื่องนี้อีกทีหนึ่ง