มาตรฐานสหภาพยุโรป: ปลูกพืชหมุนเวียน ต้องปลูกพืชตระกูลถั่วด้วย

ข้อกำหนดของสหภาพยุโรป (Council Regulation (EC) No 834/2007 Annex II Part I Point 1.9.2) กำหนดให้ต้องปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินในแปลงเกษตรอินทรีย์ด้วยการปลูกพืชหมุนเวียน ซึ่งหนึ่งในพืชหมุนเวียนนั้นจะต้องเป็นพืชตระกูลถั่วหรือแม้แต่เกษตรกรที่ปลูกไม้ยืนต้นหรือปลูกในเรือนกระจก จะต้องปลูกพืชหมุนเวียที่เป็นพืชตระกูลนี้ด้วย

การปลูกพืชหมุนเวียนนี้ ไม่เพียงแต่จะช่วยในการปรับปรุงดินและทำให้มีสิ่งมีชีวิตต่างๆ ในดินเพิ่มขึ้น แต่ยังเป็นการช่วยลดวัชพืช ป้องกันปัญหาโรคและแมลง รวมทั้งช่วยป้องกันดินจับตัวเป็นชั้นแข็ง และลดการชะล้างหน้าดินได้อีกด้วย ดังนั้นผู้ประกอบการควรเตรียมหาแหล่งพันธุ์พืชสดโดยเฉพาะพืชตระกูลถั่วไว้แต่เนิ่นๆ ได้แล้ว