มาตรฐานแคนาดา: ข้อกำหนดมาตรฐานใหม่เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ

มาตรฐานแคนาดามีการปรับปรุงเพิ่มเติมมาตรฐานเก่า CAN/CGSB-32.310-2020 : Corrigendum No.1, March 2021  โดยเพิ่งเริ่มเผยแพร่เมื่อมีนาคม 2564 มีข้อกำหนดใหม่ที่สำคัญสำหรับเกษตรกรคือ
5.2.4 ผู้ผลิตต้องมีมาตรการส่งเสริมและอนุรักษ์ระบบนิเวศท้องถิ่นโดยมีมาตรการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งรวมอยู่ด้วย
ก) ถิ่นที่อยู่ของสัตว์ที่ช่วยผสมเกสร
ข) ถิ่นที่อยู่สำหรับแมลง
ค) ถิ่นที่อยู่ของสัตว์ตามธรรมชาติ
ง) อนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ริมน้ำ หรือพื้นที่ชุ่มน้ำ
จ) มาตรการส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ
หมายเหตุ พื้นที่ทุ่งหญ้าแพรี่ ป่าธรรมชาติ และพื้นที่ชุ่มน้ำ ควรได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู ตามที่สามารถทำได้

ผู้สนใจสามารถอ่านข้อมูล/ดาวน์โหลดเอกสาร
* มาตรฐานแคนาดาใหม่CAN/CGSB-32.310-2020 : Corrigendum No.1, March 2021
[http://www.publications.gc.ca/site/eng/9.894375/publication.html]

* ความรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการทำเกษตรอินทรีย์ที่อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
[https://www.greennet.or.th/organic-biodiversity/]