We Proud to be part of Organic World. เราภูมิใจในเส้นทางเกษตรอินทรีย์
029526677

ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือน: พบการใช้ใบประกาศปลอมนำไปประกอบการจำหน่ายสินค้า

ในวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ทางบริษัท เอซีทีออร์แกนิค จำกัด ได้รับข้อมูลว่าการมีผู้ใช้ใบประกาศที่ถู…

Read More

ประชาสัมพันธ์ : ทีมงานของ COR ได้อัปเดตข้อมูลหน้าเว็บไซต์ของ CFIA สำหรับการรับรองอินทรีย์ที่ถูกยกเลิก

ทีมงานของ The Canada Organic Regime (COR) ได้ทำการอัปเดตเค้าโครงและฟังก์ชั่นการใช้งานบนหน้าเพจเว็บไซ…

Read More

ประชาสัมพันธ์: CFIA ประกาศมาตรฐานใหม่ “มาตรฐานสัตว์น้ำอินทรีย์ (Organic Aquaculture Standard)”

The Canadian Food Inspection Agency หรือ CFIA ซึ่งเป็นหน่วยงานทำหน้าที่ตรวจสอบด้านอาหารของประเทศแคนา…

Read More