We Proud to be part of Organic World. เราภูมิใจในเส้นทางเกษตรอินทรีย์
Location Nonthaburi, THAILAND
Email Support info@actorganic-cert.or.th
Call Support+66 (0) 2 952 6677

13 หน่วยงานตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ที่ขึ้นทะเบียนกับยุโรปที่ให้การตรวจรับรองในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 55 คณะกรรมาธิการเกษตรอินทรีย์ของสหภาพยุโรปได้ประกาศ (Commission Implementing Re…

Read More

หลักหมุดสำคัญเกี่ยวกับมาตรฐานและกฎระเบียบเกษตรอินทรีย์ ในปี 2554

ปี พ.ศ. 2554  ถือเป็นหลักหมุดสำคัญเกี่ยวกับมาตรฐานและกฎระเบียบเกษตรอินทรีย์หลายเรื่อง ได้แก่ IFOAM I…

Read More