We Proud to be part of Organic World. เราภูมิใจในเส้นทางเกษตรอินทรีย์
Location Nonthaburi, THAILAND
Email Support info@actorganic-cert.or.th
Call Support+66 (0) 2 952 6677

ผู้ประกอบการที่สิ้นสุดสถานะการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์กับ มกท. ปี 2560

เดือนมกราคม – ธันวาคม 2560 รหัสผู้ประกอบการ ชื่อผู้ประกอบการ มาตรฐาน การประกอบการ ที่ยกเลิกการรับรอง…

Read More

ประกาศปิดรับใบสมัครผู้ขอรับรองมาตรฐาน ปี 2560

เรียน       ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจสมัครขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ทุกท่าน ทางสำนักงานมาตรฐานเกษต…

Read More

เก็บตกงานสัมมนาผู้ผลิตผู้ประกอบการ มกท.ปี 2559

สำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) ได้จัดให้มีการสัมมนาผู้ผลิตผู้ประกอบการ มกท.ขึ้นในวันอังคารที่ 1…

Read More

ศาลฝรั่งเศสยืนยัน -บริษัท MONSANTO มีความผิดเรื่องการทำให้เกิดพิษจากสารเคมี-

ศาลฝรั่งเศสยืนยันคำตัดสินที่บริษัทมอนซานโต้ถูกกล่าวหาว่ามีความผิดเรื่อง ” การทำให้เกิดพิษจากสา…

Read More

แจ้งข่าว-Notification: ใบรับรองปลอม Fraudulent Organic Certificate

ใบรับรองมาตรฐานด้านล่างนี้ คือเอกสารที่ถูกปลอมแปลง ชื่อบริษัท/บุคคลและรายการผลิตผล/ผลิตภัณฑ์ ในเอกสา…

Read More