We Proud to be part of Organic World. เราภูมิใจในเส้นทางเกษตรอินทรีย์
Location Nonthaburi, THAILAND
Email Support info@actorganic-cert.or.th
Call Support+66 (0) 2 952 6677

ผู้ประกอบการที่สิ้นสุดสถานะการรับรองกับ มกท. ปี 2561 (อัพเดต เดือนธันวาคม)

เดือนมกราคม 2561 – เดือนธันวาคม 2561 รหัสผู้ประกอบการ ชื่อผู้ประกอบการ มาตรฐาน การประกอบการที่ยกเลิก…

Read More

ด่วน มกท.ได้รับแจ้งการปลอมแปลงใบรับรอง (ก.ค. 2561)

เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2561  มกท.ได้ตรวจสอบพบว่ามีผู้ปลอมแปลงเอกสารใบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของ มกท. …

Read More

OFC เชิญชวนร่วมเสนอข้อคิดเห็นในการทบทวนมาตรฐานอินทรีย์ของแคนาดา

ประกาศจากสหพันธ์เกษตรอินทรีย์แคนาดา  (Organic Federation of Canada-OFC) ขอเชิญร่วมออกความคิดเห็นแก้ไ…

Read More

กฎระเบียบใหม่ของสหภาพยุโรปผ่านการรับรองและจะมีผลบังคับใช้นับจากวันที่ 1 มกราคม 2564

กฎระเบียบใหม่ของสหภาพยุโรปในการผลิตเกษตรอินทรีย์ได้รับการรับรองแล้วเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 และจะ…

Read More

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์แคนาดาฉบับปรับปรุงแก้ไขประกาศใช้แล้วเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2561

มาตรฐานแคนาดาได้มีการปรับปรุงแก้ไขในเดือนมีนาคม 2561และประกาศใช้เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2561 โดยมีการป…

Read More

มกท. แจ้งเปลี่ยนแปลงเลขที่บ้านตามประกาศของเทศบาลนนทบุรี

มกท. ขอแจ้งข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเลขที่บ้านของสำนักงาน เพื่อทราบทั่วกัน ดังนี้ บริษัท เอซีที ออร์แกนิค…

Read More