We Proud to be part of Organic World. เราภูมิใจในเส้นทางเกษตรอินทรีย์
029526677

ยุโรปเตรียมรับรอง “เกลือ” เป็นเกษตรอินทรีย์

เกลือที่เป็นอาหารคนและอาหารสัตว์ ที่ผลิตจากน้ำทะเล หรือเหมืองเกลือหรือทะเลสาป  แต่ไม่รับรองเกลือที่ไ…

Read More

มาตรฐานแคนาดา: ข้อกำหนดมาตรฐานใหม่เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ

มาตรฐานแคนาดามีการปรับปรุงเพิ่มเติมมาตรฐานเก่า CAN/CGSB-32.310-2020 : Corrigendum No.1, March 2021  …

Read More

มาตรฐานสหภาพยุโรป: ข้อกำหนดการรับรองแบบกลุ่มเพิ่มเติม

ข้อกำหนดใหม่ (2021/771) ที่ออกเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 นี้เป็นข้อกำหนดที่ออกตามระเบียบสหภาพยุโรป 2…

Read More

มาตรฐานสหภาพยุโรป เริ่มห้ามใช้ต้นกล้าจากแหล่งทั่วไป

ยุโรปเริ่มห้ามใช้ต้นกล้าจากแหล่งทั่วไป แต่… ที่ผ่านมา ข้อกำหนดของสหภาพยุโรป มีข้อกำหนดที่ค่อนข้างเข้…

Read More

การนำเข้า / ส่งออกสินค้าออร์แกนิคไปอังกฤษ

สรุปขั้นตอนการนำข้า/ส่งออกสินค้าออร์แกนิคไปอังกฤษ จากการที่อังกฤษแยกตัวออกจากสหภาพยุโรป ทำให้อังกฤษต…

Read More

ขั้นตอนการทำงานในช่วงการระบาดของโรค COVID-19

ทางบริษัท เอซีทีออร์แกนิค จำกัด ได้ทำขั้นตอนการทำงานตรวจในช่วงการระบาดของโรค COVID-19 เพื่อให้บริการ…

Read More