ประชาสัมพันธ์ : ทีมงานของ COR ได้อัปเดตข้อมูลหน้าเว็บไซต์ของ CFIA สำหรับการรับรองอินทรีย์ที่ถูกยกเลิก

ทีมงานของ The Canada Organic Regime (COR) ได้ทำการอัปเดตเค้าโครงและฟังก์ชั่นการใช้งานบนหน้าเพจเว็บไซต์ของ CFIA (Canadian Food Inspection Agency) สำหรับข้อมูลการรับรองอินทรีย์ที่ถูกยกเลิกไปที่เว็บไซต์ ข้อมูลที่นำเสนอนั้นจะเป็นข้อมูลตั้งแต่ปี 2012 (พ.ศ.2555) จนถึงปัจจุบัน ซึ่งสามารถค้นหาข้อมูลผู้ประกอบการที่เคยได้รับการรับรองตามมาตรฐานแคนาดากับบริษัท เอซีที ออร์แกนิค จำกัด (ACT) โดยใช้คำสำคัญ (Keywords): ACT หรือ Organic Agriculture Certification Thailand ในช่อง Filter items เพื่อใช้ในการค้นหาข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น