ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือน: พบการใช้ใบประกาศปลอมนำไปประกอบการจำหน่ายสินค้า

ในวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ทางบริษัท เอซีทีออร์แกนิค จำกัด ได้รับข้อมูลว่าการมีผู้ใช้ใบประกาศที่ถูกปลอมแปลงข้อมูล นำใบประกาศไปประกอบการจำหน่ายสินค้า จึงขอประสาสัมพันธ์แจ้งเตือนผู้ประกอบการและผู้บริโภคทุกท่านให้ระมัดระวังการซื้อขายผลผลิตและผลิตภัณฑ์อินทรีย์ โดยผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองกับบริษัท เอซีทีออร์แกนิค จำกัด จะถูกระบุอยู่ในรายชื่ออยู่ในข้อมูล “ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรอง” ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ลิงค์ https://actorganic-cert.or.th/th/download-th/total-list/ หรือสอบถามเพิ่มเติมตามข้อมูลติดต่อ