ขั้นตอนการทำงานในช่วงการระบาดของโรค COVID-19

ทางบริษัท เอซีทีออร์แกนิค จำกัด ได้ทำขั้นตอนการทำงานตรวจในช่วงการระบาดของโรค COVID-19 เพื่อให้บริการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ให้แก่ผู้ประกอบการได้อย่างต่อเนื่อง ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 โดยเฉพาะในกรณีที่ผู้ประกอบการพบปัญหาการติดเชื้อ COVID-19 หรือการเดินทางเพื่อไปตรวจถูกจำกัด ดูข้อมูลเพิ่มเติม