Standard

มาตรฐาน

Certification Alliance Organic Standard (Cert All 2019)

Certification Alliance (CertAll) จัดตั้งขึ้นในปี 2550 เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ในภูมิภาคเอเชีย จากนั้นในปี 2559 ภายหลังได้มีการประกาศมาตรฐานเกษตรอินทรีย์อาเซียน (ASEAN Standard for Organic Agriculture; ASOA) ในสมาชิกพันธมิตร CertAll ได้ตกลงที่จะพัฒนามาตรฐานเกษตรอินทรีย์ร่วมกัน จึงเลือกมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) มาเป็นพื้นฐานในการพัฒนามาตรฐานใหม่ เนื่องจากมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) เป็นไปตามมาตรฐานพื้นฐานของ IFOAM และได้รับการยอมรับว่าเท่าเทียมกับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของสหภาพยุโรป ดังนั้น มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ CertAll นี้ 

-ทัดเทียมกับข้อกำหนดมาตรฐาน ASEAN Standard for Organic Agriculture (ASOA) ; 23 September 2014 ในส่วนการผลิตพืช การเก็บเกี่ยวผลผลิตจากธรรมชาติและการจัดการแปรูป  

-เท่าเทียมกับ Common Objectives and Requirements of Organic Standards (COROS) – IFOAM Standards Requirements (The IFOAM Norms for Organic Production and Processing, version 2014)      

-เท่าเทียมกับ EU Regulation (EC) no. 834/2007 and 889/2008 ในส่วนการผลิตพืช การเก็บเกี่ยวผลผลิตจากธรรมชาติ การจัดการและการแปรรูป การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการเลี้ยงผึ้งโดยมีข้อกำหนดเพิ่มเติมเฉพาะ 

สำหรับขอบข่ายที่ให้บริการตรวจรับรองได้ตามมาตรฐาน CertAll – IFOAM  ได้แก่ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ, การเลี้ยงผึ้ง, การผลิตพืช, กลุ่มผู้ผลิต, ปัจจัยการผลิตเพื่อการค้า, การเลี้ยงสัตว์, การแปรรูปและการจัดการ และการเก็บผลผลิตจากป่า

ประเทศที่สามารถให้บริการ ได้แก่ ไทย, ภูฏาน, กัมพูชา, อินโดนิเซีย, ลาว, มาเลเซีย, เมียนมาร์, เนปาล, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, ศรีลังกาและเวียดนาม

กฎระเบียบสหภาพยุโรป

กฎระเบียบ (EU) no. 2018/848 ของรัฐสภายุโรปและคณะมนตรี ประกาศเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 (30 May 2018) ว่าด้วยเรื่องการผลิตอินทรีย์และการติดฉลากของผลิตภัณฑ์อินทรีย์ และการยกเลิกกฎระเบียบของสภา (EC) no. 2007/834

กฎระเบียบนี้กำหนดหลักการของการผลิตแบบอินทรีย์และวางกฎข้อบังคับเกี่ยวกับการผลิตแบบอินทรีย์ การรับรองที่เกี่ยวข้องและการใช้ข้อบังคับที่อ้างถึงการผลิตแบบอินทรีย์ในการติดฉลากและการโฆษณา ตลอดจนกฎควบคุมเพิ่มเติมจากกฎระเบียบ (EU) 2017/625. โดยกำหนดให้ผู้ประกอบการที่อยู่ในสหภาพยุโรป(รัฐสมาชิก) ปฏิบัติตามกฎระเบียบยุโรป (EC) Reg. no 2018/848 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 (1 January 2022) ส่วนผู้ประกอบการในประเทศที่สามทั่วโลก (ยกเว้น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา จีน สหราชอาณาจักร อิสราเอล อาร์เจนตินา คอสตาริกา ชิลี อินเดีย เกาหลีใต้ ตูนิเซียและญี่ปุ่น) จะต้องเปลี่ยนผ่านจากการถูกรับรองแบบเทียบเท่าสู่การปฏิบัติตามกฎระเบียบสหภาพยุโรป (EC) Reg. no. 2018/848 ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2568 (1 January 2025) 

27 ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป (รัฐสมาชิกของสหภาพยุโรป) ได้แก่ เบลเยียม, บัลแกเรีย, เช็ก, เดนมาร์ก, เยอรมนี, เอสโตเนีย, ไอร์แลนด์, กรีซ, สเปน, ฝรั่งเศส, โครเอเชีย, อิตาลี, ไซปรัส, ลัตเวีย, ลิทัวเนีย, ลักเซมเบิร์ก, ฮังการี, มอลตา, เนเธอร์แลนด์, ออสเตรีย, โปแลนด์, โปรตุเกส, โรมาเนีย, สโลวีเนีย, สโลวาเกีย, ฟินแลนด์และสวีเดน

ในปัจจุบันทางเราได้ให้บริการตรวจรับรองตามมาตรฐาน Certification Alliance Organic Standards (CertAll) ที่เท่าเทียมกับกฎระเบียบสหภาพยุโรป (EC) Reg. no. 2007/834 และ 2008/889 ในขอบข่ายการผลิตพืช การเก็บเกี่ยวผลผลิตจากธรรมชาติ การจัดการและการแปรรูป การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการเลี้ยงผึ้ง ประเทศที่สามารถให้บริการ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย, ลาว, มาเลเซียและเวียดนาม

            ACT อยู่ระหว่างยื่นขอรับรองในระบบ Compliance กับกฎระเบียบสหภาพยุโรป (EC) Reg. no.2018/848 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02018R0848-20230221) ซึ่งจะมีผลบังคับใช้แทนระบบเทียบเท่าข้างต้น ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป.

            ผู้ประกอบการสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่สำคัญและการเตรียมการของผู้ประกอบการ ได้จากเว็บไซท์ EU ที่ https://agriculture.ec.europa.eu/farming/organic-farming/legislation_en และหากท่านต้องการขอรับข้อมูลมาตรฐานฉบับใหม่ที่เป็นภาษาในท้องถิ่นของท่าน สามารถติดต่อ ACT. ได้ที่อีเมล info@actorganic-cert.or.th

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของแคนาดา

ระบบเกษตรอินทรีย์ของแคนาดา (Canada Organic Regime; COR) หมายถึง ระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์ที่ถูกระบุในส่วนที่ 13 ของกฎระเบียบอาหารปลอดภัยสำหรับชาวแคนาดา (Safe Food for Canadians Regulations) โดยจุดประสงค์ของระบบเกษตรอินทรีย์ของแคนาดาเพื่อเป็นการควบคุมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการรับรองผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์และสามารถที่จะตรวจสอบได้ว่าเป็นไปตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ มาตรฐานและเอกสารคำแนะนำต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ภายใต้กฎระเบียบอาหารปลอดภัยสำหรับชาวแคนาดา (Safe food for Canadians Regulations) กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ต้องได้รับการรับรองตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของแคนาดา

ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรต้องได้รับการรับรองตาม:

-ระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์: หลักการทั่วไปและมาตรฐานการจัดการ (CAN/CGSB-32.310 - 2020)

-ระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์: รายการสารที่อนุญาต (CAN/CGSB-32.311 - 2020)

ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำต้องได้รับการรับรองตาม:

-ระบบการผลิตอินทรีย์: การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ – หลักการทั่วไป มาตรฐานการจัดการ และรายการสาร ที่อนุญาต (CAN/CGSB-32.312 - 2023)

โดยขอบข่ายที่ทางเราให้บริการตรวจรับรองตามมาตรฐานแคนาดา ได้แก่ การผลิตพืช การรับรอง แบบกลุ่ม การแปรรูปผลิตภัณฑ์ การเก็บเกี่ยวพืชป่า การผลิตเห็ดและการผลิตพืชในโรงเรือน ประเทศที่ สามารถให้บริการ ได้แก่ อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เนปาล ไทยและเวียดนาม