Company

เอกสาร

บริษัท เอซีทีออร์แกนิค จำกัด (สำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์)

เราเป็นหน่วยตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2538 ตามแนวความคิดของผู้สนับสนุนเกษตรกรรมทางเลือก นำโดยเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก (Alternative Agriculture Network; ANN) องค์กรพัฒนาเอกชน, นักวิชาการ, องค์กรผู้บริโภค, สื่อสารมลวชนและเครือข่ายร้านค้าสีเขียว ได้ทำมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เล่มแรกขึ้นในปี พ.ศ.2542 และเริ่มให้บริการตรวจรับรอง ต่อมาในปี พ.ศ.2544 ได้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จนในปี พ.ศ.2560 กิจกรรมการให้บริการตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ทั้งหมดในนามของมูลนิธิมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ถูกโอนถ่ายไปยังบริษัท เอซีทีออร์แกนิค จำกัด เพื่อรองรับการเติบโตในการให้บริการ บริการด้านการตรวจรับรองของ ACT. ประกอบด้วย IFOAM Program , EU Program , COR Program และ ACT Program

ACT is accredited by IOAS for the scope of product certification. Registration number: 32.
Please refer to www.ioas.org/accreditation/accredited-bodies/ for current information.

Organizational Chart

โครงสร้างองค์กร