6 Steps To Certification

6 ขั้นตอนสมัครขอรับรอง

1. ทำความเข้าใจประเภทของขอบข่ายและข้อกำหนดของมาตรฐาน

ผู้สมัครต้องศึกษาข้อกำหนดของมาตรฐานและประเภทขอบข่ายในการขอรับรองสามารถดาวน์โหลดข้อมูลในหน้าเอกสาร (Document) บนเว็บไซต์และสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทางอีเมลหรือโทรศัพท์กับเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าของ ACT. (ACT’s Client Service).

2. ส่งเอกสารการสมัคร พร้อมชำระค่าสมัคร

เมื่อผู้สมัครชำระค่าเอกสารสมัครแล้ว เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าของ ACT จะติดต่อกลับและใช้เวลา 15 วันในการตรวจสอบเอกสารสมัครทั้งหมด โดยในขั้นตอนนี้จะมีการตรวจสอบข้อมูลจนกระทั่งเอกสารสมบูรณ์ก่อนเสนอราคาค่าธรรมเนียมในการตรวจและรับรองให้กับผู้สมัคร.

3. ชำระค่าธรรมเนียมการตรวจและรับรอง

หลังจากผู้สมัครชำระค่าธรรมเนียมการตรวจและรับรองแล้ว ผู้สมัครจะเป็นผู้ประกอบการของ ACT. จะได้รับรหัสผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าของ ACT. จะติดต่อผู้ประสานงานของผู้ประกอบการเพื่อนัดหมายการตรวจสถานที่ผลิตหรือดำเนินการทุกแห่งที่เกี่ยวข้อง.

4. ตรวจสถานประกอบการและส่งรายงานการตรวจ

เจ้าหน้าที่ตรวจของ ACT. จะทำการตรวจประเมินทุกหน่วยการผลิตที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเกษตรอินทรีย์ภายใน 30 วันหลังมีการชำระค่าธรรมเนียมการตรวจและรับรอง และจะส่งรายงานการตรวจให้กับผู้ประกอบการภายใน 30 วัน หลังจากวันตรวจ หากผู้ประกอบมีสิ่งที่ปฏิบัติไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานผู้ประกอบการจะต้องแก้ไขหรือเสนอแนวทางการแก้ไขแล้วส่งให้กับเจ้าหน้าที่ตรวจหรือเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า.

5. พิจารณารับรองและแจ้งผลการรับรอง

หลังจากรายงานตรวจถูกลงนามยืนยันจากผู้ประกอบการแล้ว เจ้าหน้าที่รับรองของ ACT จะทำการพิจารณารายงานการตรวจให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน แล้วแจ้งผลการรับรองให้ผู้ประกอบการทราบ หากผลการพิจารณาของผู้ประกอบการมีเงื่อนไขที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐาน ทางผู้ประกอบการจะต้องดำเนินการแก้ไขหรือเสนอแนวทางการแก้ไขให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาตามเอกสารใบแจ้งผลการรับรองกำหนดไว้

6. ออกใบประกาศ

หลังจากที่ผู้ประกอบการได้ดำเนินการแก้เงื่อนไขหรือเสนอแนวทางแก้เงื่อนไขเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่รับรองของ ACT จะทำการร่างใบประกาศให้ผู้ประกอบการ โดยผู้ประกอบการจะต้องตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดในร่างใบประกาศก่อนยืนยันเพื่อให้เจ้าหน้าที่รับรองของ ACT ออกใบประกาศให้ ใบประกาศของผู้ประกอบการจะมีอายุถึง 30 มิถุนายนของปี 

*ในกรณีผู้ประกอบที่ได้รับรองขอบข่ายการผลิตพืช (Crop production) ผู้ประกอบการจะได้รับใบประกาศเมื่อพื้นที่ขอรับรองสิ้นสุดระยะปรับเปลี่ยนตามข้อกำหนดของมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่ผู้ประกอบการขอรับรอง