ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ เก็บเกี่ยวผลผลิตจากป่าและพื้นที่ธรรมชาติ

เก็บเกี่ยวผลผลิตจากป่าและพื้นที่ธรรมชาติ

การจับสัตว์น้ำจากแหล่งธรรมชาติ

ผู้ขอการรับรองขอบข่ายการเก็บผลผลิตจากป่าและธรรมชาติ ต้องมีผู้ผลิตที่เป็นสมาชิกในชุมชนที่ดูแลรักษาป่า หรือพื้นที่ที่จะทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตเท่านั้น
การเก็บเกี่ยวผลผลิตจากป่าและธรรมชาตินี้ครอบคลุม การเก็บเกี่ยวพืชสมุนไพร พืชอาหาร และพืชอื่นๆ น้ำผึ้ง ครั่ง และอื่นๆ รวมไปถึงการจับสัตว์น้ำจากแหล่งธรรมชาติ แต่ไม่รวมการล่าและจับสัตว์ป่า
ในการขอรับรองการเก็บเกี่ยวผลผลิตจากป่าและพื้นที่ธรรมชาตินี้ ผู้สมัครสามารถขอการรับรองการแปรรูปในระดับครัวเรือนและการการบรรจุผลิตผลเกษตรอินทรีย์ร่วมกันไปด้วย แต่ผลผลิตที่ใช้ในการแปรรูปและการบรรจุเพื่อจำหน่ายจะต้องเป็นผลผลิตเกษตรอินทรีย์ของตัวเอง
ระบบมาตรฐานที่ มกท. สามารถให้บริการรับรอง การเก็บเกี่ยวผลผลิตจากป่าและพื้นที่ธรรมชาติ คือ

  •  IFOAM Program (IFOAM-Accredited)
  •  EU Program (EU organic regulations)
  •  U.S.-Canada Program (COR and NOP-equivalent)
ระบบมาตรฐานที่ มกท.ให้บริการรับรอง การจับสัตว์น้ำจากแหล่งธรรมชาติ เช่น ประมงชายฝั่ง ได้แก่

  • IFOAM Program (IFOAM-Accredited)
คลิ๊กเพื่อแจ้งความประสงค์ขอรับชุดใบสมัคร

>>แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์สมัครขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์<<