เปิดรับสมัครแล้ว-กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เดือนสิงหาคม 2561

มูลนิธิมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ขอเชิญผู้ผลิตผู้ประกอบการ หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล สมัครเข้าร่วม โปรแกรมการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 2 หลักสูตร ในเดือนสิงหาคม 2561  เปิดรับสมัคร วันนี้ – วันศุกร์ที่ 27 ก.ค. 2561 เท่านั้น

โปรแกรมที่ 1 : มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ IFOAM/EUequivalence และการรับรอง (การผลิตและแปรรูปพืช)

@ KU HOME มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสวนสุขใจออร์แกนิคฟาร์ม

เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป ที่สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นไปตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ACT-IFOAM และ ACT EU Equivalence.
และการสมัครขอรับรอง

เยี่ยมชมและรับฟังบรรยาย ณ แปลงปฐมออร์แกนิค (สวนสุขใจออร์แกนิคฟาร์ม)โรงแรมสวนสามพราน จ.นครปฐม (ผ่านการรับรองโดย สนง.มาตรฐานเกษตรอินทรีย์แล้ว)

ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2561 (หลักสูตร 2 วัน)

ค่าลงทะเบียน 3,300 บาท (หากเดินทางไปยังฟาร์มปฐมออร์แกนิคด้วยตนเองชำระเพียง 3,000 บาท)

รับจำนวน 40 ท่านเท่านั้น!

โปรแกรมที่ 2: การขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบกลุ่ม (Grower Certification) ที่มีระบบควบคุมภายใน (Internal Control System: ICS)

@ KU HOME มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์บ้านหัวอ่าว อ.สามพราน จ.นครปฐม

รับเพียง 30 ท่านเท่านั้น

รูปแบบที่ 1 สำหรับท่านที่มีพื้นฐานหรือ ประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับมาตรฐานอินทรีย์ IFOAM, EU และการสมัครขอรับรองมาก่อนแล้ว

หลักสูตร 3 วัน ระหว่างวันที่ 6-8 สิงหาคม 2561 (บรรยาย 2 วันและฝึกภาคสนาม 1 วัน)
ค่าลงทะเบียน 4,800 บาท (หากเดินทางไปยังสนามฝึก อ.สามพรานด้วยตนเอง ชำระเพียง 4, 500 บาท)

รูปแบบที่ 2 สำหรับท่านที่ต้องการปรับพื้นฐาน มาตรฐานอินทรีย์ IFOAM, EU ใหม่ หรือไม่มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานและการสมัครรับรองมาก่อน

หลักสูตร 4 วัน ระหว่างวันที่ 5-8 สิงหาคม 2561 (บรรยาย 3 วันและฝึกภาคสนาม 1 วัน )

ค่าลงทะเบียน 6,300 บาท (หากเดินทางไปยังสนามฝึก อ.สามพรานด้วยตนเอง ชำระเพียง 6,000 บาท)

สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  คุณฐาปนี 02 952 6677, 02 580 0934 หรือ thapanee.act@gmail.com

หรือ ดาวน์โหลดใบสมัคร ที่นี่ และส่งใบสมัครทางอีเมลข้างต้น

ดาวน์โหลด รายละเอียดและกำหนดการกิจกรรมอบรมทั้งสองหลักสูตร