ผู้ประกอบการที่สิ้นสุดสถานะการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์กับ มกท. (อัพเดต)

เดือนมกราคม 2560 – เดือนมกราคม 2561

รหัสผู้ประกอบการ ชื่อผู้ประกอบการ มาตรฐาน การประกอบการที่  ยกเลิกการรับรอง วันที่สิ้นสุด การรับรอง
41657 คุณชำนาญ ด้วงโสน • มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ภายใต้ IFOAM Accreditation Programme
• มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ที่เทียบเท่ากับกฎระเบียบยุโรป (EC) Reg. no.834/2007 และ 889/2008
การผลิตพืช 3 ม.ค. 2560
36356 คุณชาตรี เต็กสงวน • มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ภายใต้ IFOAM Accreditation Programme การผลิตพืช 9 ก.พ. 2560
55057 คุณวัลลภ ศรีพุ่ม • มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ภายใต้ IFOAM Accreditation Programme การผลิตพืช 9 ก.พ. 2560
55158 คุณชาตรี ยมนา • มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ภายใต้ IFOAM Accreditation Programme การผลิตพืช 8 มี.ค. 2560
36756 คุณเสริมศรี ศรีรัตนพิทักษ์ • มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ภายใต้ IFOAM Accreditation Programme การผลิตพืช 8 มี.ค. 2560
19651 บจก.โดลเฟรช • มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ภายใต้ IFOAM Accreditation Programme
• มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ที่เทียบเท่ากับกฎระเบียบยุโรป (EC) Reg. no.834/2007 และ 889/2008
การแปรรูป 8 มี.ค. 2560
21752 บริษัท ชาระมิงค์ จำกัด • มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ภายใต้ IFOAM Accreditation Programme
• มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ที่เทียบเท่ากับกฎระเบียบยุโรป (EC) Reg. no.834/2007 และ 889/2008
• มาตรฐานแคนาดา CAN/CGSB 32.310 and CAN/CGSB 32.311 โดย Canada Organic Regime (COR) และเป็นไปตามข้อตกลงความเทียบเท่ากันระหว่างสหรัฐอเมริกาและแคนาดา
การผลิตพืช/การแปรรูป 10 มี.ค. 2560
63959 บริษัท ชาสยาม จำกัด • มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ภายใต้ IFOAM Accreditation Programme
• มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ที่เทียบเท่ากับกฎระเบียบยุโรป (EC) Reg. no.834/2007 และ 889/2008
• มาตรฐานแคนาดา CAN/CGSB 32.310 and CAN/CGSB 32.311 โดย Canada Organic Regime (COR) และเป็นไปตามข้อตกลงความเทียบเท่ากันระหว่างสหรัฐอเมริกาและแคนาดา
การผลิตพืช/การแปรรูป 10 มี.ค. 2560
26553 บจก.ชิตาออร์แกนิคฟูดส์ • มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ภายใต้ IFOAM Accreditation Programme
• มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ที่เทียบเท่ากับกฎระเบียบยุโรป (EC) Reg. no.834/2007 และ 889/2008
• มาตรฐานแคนาดา CAN/CGSB 32.310 and CAN/CGSB 32.311 โดย Canada Organic Regime (COR) และเป็นไปตามข้อตกลงความเทียบเท่ากันระหว่างสหรัฐอเมริกาและแคนาดา
• มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท.
การผลิตพืช/การแปรรูป/ปศุสัตว์ 28 มี.ค. 2560
36056 บจก.สยามออร์แกนิค • มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ภายใต้ IFOAM Accreditation Programme
• มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ที่เทียบเท่ากับกฎระเบียบยุโรป (EC) Reg. no.834/2007 และ 889/2008
• มาตรฐานแคนาดา CAN/CGSB 32.310 and CAN/CGSB 32.311 โดย Canada Organic Regime (COR) และเป็นไปตามข้อตกลงความเทียบเท่ากันระหว่างสหรัฐอเมริกาและแคนาดา
การแปรรูป 29 มี.ค. 60
60658 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวบ้านเก่าน้อยฯ • มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ภายใต้ IFOAM Accreditation Programme การผลิตพืช  มีนาคม 2560
60758 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวบ้านหนองนกเขียน • มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ภายใต้ IFOAM Accreditation Programme การผลิตพืช  มีนาคม 2560
38056 บริษัท ชาดอยช้าง จำกัด • มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ที่เทียบเท่ากับกฎระเบียบยุโรป (EC) Reg. no.834/2007 และ 889/2008
• มาตรฐานแคนาดา CAN/CGSB 32.310 and CAN/CGSB 32.311 โดย Canada Organic Regime (COR) และเป็นไปตามข้อตกลงความเทียบเท่ากันระหว่างสหรัฐอเมริกาและแคนาดา
การผลิตพืช/การแปรรูป 7 เม.ย. 2560
38256 บจก.มาบุญครอง แอกรีโปรดักส์ • มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ภายใต้ IFOAM Accreditation Programme ปัจจัยการผลิตเพื่อการค้า 30 มี.ค. 2560
34755 นายวิชัย มีมงคลเกียรติ (ไร่เคียงธรรม) • มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ภายใต้ IFOAM Accreditation Programme การผลิตพืช 19 เม.ย. 2560
58758 บริษัท อาหารดีสุขภาพดี จำกัด • มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ภายใต้ IFOAM Accreditation Programme การผลิตพืช 20 เม.ย. 2560
03945 เกษตรอินทรีย์ยโสธรเหนือ(กรีนเนท) • มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ภายใต้ IFOAM Accreditation Programme
• มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ที่เทียบเท่ากับกฎระเบียบยุโรป (EC) Reg. no.834/2007 และ 889/2008
การผลิตพืช/กลุ่มผู้ผลิต 22 เม.ย. 2560
03950 สหกรณ์เกษตรอินทรีย์เลิงนกทา • มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ภายใต้ IFOAM Accreditation Programme
• มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ที่เทียบเท่ากับกฎระเบียบยุโรป (EC) Reg. no.834/2007 และ 889/2008
การผลิตพืช/กลุ่มผู้ผลิต 22 เม.ย. 2560
29554 Hung Cuong Trading company limited • มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ภายใต้ IFOAM Accreditation Programme
• มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ที่เทียบเท่ากับกฎระเบียบยุโรป (EC) Reg. no.834/2007 และ 889/2008
• มาตรฐานแคนาดา CAN/CGSB 32.310 and CAN/CGSB 32.311 โดย Canada Organic Regime (COR) และเป็นไปตามข้อตกลงความเทียบเท่ากันระหว่างสหรัฐอเมริกาและแคนาดา
การผลิตพืช/กลุ่มผู้ผลิต  6 พ.ค. 2560
66559  วิสาหกิจชุมชนฅนพิจิตรอินทรีย์ • มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ภายใต้ IFOAM Accreditation Programme การผลิตพืช
การรับรองแบบกลุ่ม
19 พ.ค.2560
26753 กลุ่มชาเกษตรอินทรีย์ ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา • มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ภายใต้ IFOAM Accreditation Programme การผลิตพืช/กลุ่มผู้ผลิต  23 พ.ค.2560
29054 บริษัท เอส.วี. การเกษตร จำกัด • มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ภายใต้ IFOAM Accreditation Programme ปัจจัยการผลิตเพื่อการค้า 12 มิ.ย. 2560
15950 บริษัท พลายออร์แกนิค ฟาร์ม จำกัด • มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ภายใต้ IFOAM Accreditation Programme
• มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ที่เทียบเท่ากับกฎระเบียบยุโรป (EC) Reg. no.834/2007 และ 889/2008
• มาตรฐานแคนาดา CAN/CGSB 32.310 and CAN/CGSB 32.311 โดย Canada Organic Regime (COR) และเป็นไปตามข้อตกลงความเทียบเท่ากันระหว่างสหรัฐอเมริกาและแคนาดา
การผลิตพืช/การแปรรูป 13 มิ.ย. 2560
29054 บจก.เอสวีการเกษตร • มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ภายใต้ IFOAM Accreditation Programme ปัจจัยการผลิต 13 มิ.ย. 2560
29154 วิสาหกิจชุมชนลำไยอินทรีย์ภาคเหนือ • มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ภายใต้ IFOAM Accreditation Programme
• มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ที่เทียบเท่ากับกฎระเบียบยุโรป (EC) Reg. no.834/2007 และ 889/2008
• มาตรฐานแคนาดา CAN/CGSB 32.310 and CAN/CGSB 32.311 โดย Canada Organic Regime (COR) และเป็นไปตามข้อตกลงความเทียบเท่ากันระหว่างสหรัฐอเมริกาและแคนาดา
การผลิตพืช/กลุ่มผู้ผลิต 1 ก.ค. 2560
63659 CV Bali Nutra • มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ที่เทียบเท่ากับกฎระเบียบยุโรป (EC) Reg. no.834/2007 และ 889/2008 การผลิตพืช 26 ก.ค. 2560
67359 โครงการเกษตรอินทรีย์บ้านดอนผึ้ง
กลุ่มเกษตรกรทำนาบากเรือ
• มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ภายใต้ IFOAM Accreditation Programme การผลิตพืช/กลุ่มผู้ผลิต 16 ส.ค. 2560
62059 H Plant Pvt. Nepal • มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ที่เทียบเท่ากับกฎระเบียบยุโรป (EC) Reg. no.834/2007 และ 889/2008
• มาตรฐานแคนาดา CAN/CGSB 32.310 and CAN/CGSB 32.311 โดย Canada Organic Regime (COR) และเป็นไปตามข้อตกลงความเทียบเท่ากันระหว่างสหรัฐอเมริกาและแคนาดา
การผลิตพืช 6 ก.ย. 2560
37456 บจก.ไดนาเวิร์ช อินเตอร์เนชั่นแนล • มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ที่เทียบเท่ากับกฎระเบียบยุโรป (EC) Reg. no.834/2007 และ 889/2008
• มาตรฐานแคนาดา CAN/CGSB 32.310 and CAN/CGSB 32.311 โดย Canada Organic Regime (COR) และเป็นไปตามข้อตกลงความเทียบเท่ากันระหว่างสหรัฐอเมริกาและแคนาดา
การแปรรูป 25 ต.ค. 2560
59758 นางสาวรื่นฤดี  ขันทอง • มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ภายใต้ IFOAM Accreditation Programme การผลิตพืช 17 พ.ย. 2560
21452 ห้างหุ้นส่วนจำกัดพรมกังวาน • มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ภายใต้ IFOAM Accreditation Programme
• มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ACT-EU equivalent
การผลิตพืช/การแปรรูป 23 พ.ย.2560
68759 บ.เวิลด์ ไรซ์ พาสต้า • มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ที่เทียบเท่ากับกฎระเบียบยุโรป (EC) Reg. no.834/2007 และ 889/2008 การแปรรูป  24 พ.ย. 2560
14549 สหกรณ์การเกษตรปราสาท จำกัด • มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ภายใต้ IFOAM Accreditation Programme กลุ่มผู้ผลิต/การผลิตพืช/การแปรรูป 29 พ.ย. 2560
66759 บริษัท ทุ่งสุวรรณ จำกัด • มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ภายใต้ IFOAM Accreditation Programme การผลิตพืช/การแปรรูป 29 พ.ย. 2560
66659 วิสาหกิจชุมชน สันมหาพน • มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ภายใต้ IFOAM Accreditation Programme การผลิตพืช/การแปรรูป 29 พ.ย. 2560
21452 ห้างหุ้นส่วนจำกัดพรมกังวาน • มาตรฐานแคนาดา CAN/CGSB 32.310 and CAN/CGSB 32.311 โดย Canada Organic Regime (COR) และเป็นไปตามข้อตกลงความเทียบเท่ากันระหว่าง US และ Canada (เทียบเท่า NOP) การผลิตพืช/การแปรรูป 30 พ.ย.2560
51157 บริษัท อินไซท์ เอเจนซี่ จำกัด • มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ภายใต้ IFOAM Accreditation Programme
• มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ที่เทียบเท่ากับกฎระเบียบยุโรป (EC) Reg. no.834/2007 และ 889/2008
• มาตรฐานแคนาดา CAN/CGSB 32.310 and CAN/CGSB 32.311 โดย Canada Organic Regime (COR) และเป็นไปตามข้อตกลงความเทียบเท่ากันระหว่างสหรัฐอเมริกาและแคนาดา
การผลิตพืช/การจัดการแปรรูปภายในฟาร์ม 5 ม.ค. 2561
68659 บริษัท มังคิ คิง ฟูด จำกัด • มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ที่เทียบเท่ากับกฎระเบียบยุโรป (EC) Reg. no.834/2007 และ 889/2008 การแปรรูป 22 ม.ค. 2561