ผู้ประกอบการที่สิ้นสุดสถานะการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์กับ มกท. (อัพเดต)

เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม พ.ศ.2560

รหัสผู้ประกอบการ ชื่อผู้ประกอบการ มาตรฐาน การประกอบการที่ยกเลิกการรับรอง วันที่สิ้นสุดการรับรอง
21452 หจก.พรมกังวาน
• มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ภายใต้ IFOAM Accreditation Programme
• มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ACT-EU equivalent
การผลิตพืชและแปรรูป 23 พ.ย.60        
21452 หจก.พรมกังวาน
• มาตรฐานแคนาดา CAN/CGSB 32.310 and CAN/CGSB 32.311 โดย Canada Organic Regime (COR) และเป็นไปตามข้อตกลงความเทียบเท่ากันระหว่าง US และ Canada (เทียบเท่า NOP)
การผลิตพืชและแปรรูป 12 ธ.ค.60 

 

66759 บจก. ทุ่งสุวรรณ
• มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ภายใต้ IFOAM Accreditation Programme
การผลิตพืชและแปรรูป 29 พ.ย.60
66659 วิสาหกิจชุมชนสันมหาพน • มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ภายใต้ IFOAM Accreditation Programme
การผลิตพืชและแปรรูป 14 ธ.ค.60