We Proud to be part of Organic World. เราภูมิใจในเส้นทางเกษตรอินทรีย์
Location Nonthaburi, THAILAND
Call Support+66 (0) 2 952 6677

Organic 3.0 เพื่อเกษตรกรรมและการบริโภคที่ยั่งยืน

การเติบโตของเกษตรอินทรีย์นั้นมีความเป็นมาประมาณ 100 ปีที่ผ่านมา  ในยุคบุกเบิกนั้นเริ่มต้นขึ้นโดยกลุ่…

Read More

ประกาศปิดรับใบสมัครผู้ขอรับรองมาตรฐาน ปี 2560

เรียน       ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจสมัครขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ทุกท่าน ทางสำนักงานมาตรฐานเกษต…

Read More

ใหม่!! bioC เว็บไซท์ตรวจสอบข้อมูลการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ทั่วโลก

  ใหม่!!! ทางเลือกสำหรับผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ ในการตรวจสอบข้อมูลการรับรองมาตรฐานของผู้ส่งวัตถุดิ…

Read More