มาตรฐานเกษตรอินทรีย์แคนาดาฉบับปรับปรุงแก้ไขประกาศใช้แล้วเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2561

มาตรฐานแคนาดาได้มีการปรับปรุงแก้ไขในเดือนมีนาคม 2561และประกาศใช้เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2561

โดยมีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมทั้งตัวมาตรฐานและรายการสารที่อนุญาตให้ใช้ 

เอกสารมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แคนาดาฉบับปรับปรุง มีนาคม 2018 สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของ CFIA 

หรือดาวน์โหลดเป็นไฟล์ pdf ได้จากลิงค์ด้านล่าง

1. ข้อกำหนดมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เกี่ยวกับหลักการและการจัดการระบบการผลิต

    (Organic Production Systems: General Principles and Management Standards) และ

2. รายชื่อปัจจัยการผลิตที่อนุญาตให้ใช้ในการผลิต (Permitted Substances Lists)

บทบาทหน้าที่ของผู้ประกอบการต่อมาตรฐานที่เปลี่ยนแปลง:

1.  ผู้ประกอบการรายใหม่ และผู้ประกอบการต่ออายุมาตรฐาน COR ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานใหม่ที่ประกาศใช้เมื่อ 12 เมษายน 2561 ทุกกรณี ทันที

2.  ส่วนผลผลิต วัตถุดิบอินทรีย์ ที่ได้รับรองก่อน 12 เมษายน 2561(ก่อนประกาศใช้ฉบับมาตรฐานใหม่)

     จะสามารถนำมาผลิตเป็นอินทรีย์ได้ถึงแค่ 12 เมษายน 2562 เท่านั้น(ระยะเวลา 12 เดือน)

3.  ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ได้รับรองก่อน 12 เมษายน 2561 (ก่อนประกาศใช้ฉบับมาตรฐานใหม่) จะสามารถจำหน่ายได้ต่อไป

 

ผู้ประกอบการสามารถศึกษารายละเอียดการปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานโดยสรุปได้จากเอกสารด้านล่างนี้