แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์สมัครขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ทำฟาร์ม (พืชสวน-พืชไร่-นาข้าว)
แปรรูปอาหาร-การจัดการบรรจุ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์ (ปลา-กุ้ง)
ปศุสัตว์อินทรีย์ (ไก่-หมู-วัวเนื้อ-วัวนม)
ปัจจัยการผลิตทางการค้า (ปุ๋ย, สารปรับปรุงดิน, สารชีวภัณฑ์)
เก็บผลผลิตจากธรรมชาติ (สมุนไพร, ประมงชายฝั่ง)
กลุ่มผู้ผลิต (จัดการผลผลิตร่วมกัน,ต้องการขอรับรองในชื่อกลุ่ม,วิสาหกิจ)
การเลี้ยงผึ้ง
รายการอาหารอินทรีย์


ACT-IFOAM Programme
ACT-EU Programme
US-CANADA
SWISSNOPJAS