แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์สมัครขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
ฟาร์มแปรรูป/บรรจุ/จัดจำหน่ายการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
กลุ่มเกษตรกรการเก็บเกี่ยวผลผลิตจากป่าและธรรมชาติ
ปัจจัยการผลิตการเลี้ยงผึ้งเมนูอาหาร


ACT-IFOAM AccreditedACT-EU equivalentACT-Canada (add-on NOP)Other