ผู้ประกอบการแปรรูป/บรรจุ/จัดจำหน่าย

ผู้สมัครอาจเป็นผู้ประกอบการเอง หรือจัดจ้างผู้อื่นให้ทำการแปรรูปหรือจัดการผลผลิตให้ก็ได้ การแปรรูปเป็นการเปลี่ยนสภาพของผลผลิตให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะแตกต่างออกไป โดยอาจใช้ผลผลิตของตัวเอง หรือผลผลิตที่ซื้อมาจากกลุ่มผู้ผลิตที่ผู้สมัครได้ว่าจ้าง หรือจากผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์อื่นๆ ที่ได้รับการรับรองแล้ว
การจัดการผลผลิตครอบคลุมการจัดการในทุกด้าน เช่น การคัดเกรด การบรรจุ การจัดเก็บ (แช่เย็น หรือในโรงเก็บปกติ) และการจัดจำหน่าย  รวมทั้งผู้ส่งออกและนำเข้า  ทุกขั้นตอนในการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูป หรือการจัดการผลผลิต-ผลิตภัณฑ์ ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองจากมกท.
ผู้ค้าที่เพียงซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์สาหรับจาหน่ายในประเทศโดยไม่ได้เปิดหรือบรรจุใหม่หรือปิดฉลากใหม่สินค้าที่บรรจุพร้อมจ าหน่ายให้ผู้บริโภค(เช่นผู้ค้าปลีก)ไม่จ าเป็นต้องขอการรับรองจาก มกท.

ระบบมาตรฐานที่ มกท. สามารถให้บริการรับรองการแปรรูปและการจัดการผลผลิต คือ

 

คลิ๊กเพื่อแจ้งความประสงค์ขอรับชุดใบสมัคร

>>แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์สมัครขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์<<

 

กลับสู่หน้า การสมัครขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์