ผู้ประกอบการแปรรูป/บรรจุ/จัดจำหน่าย

การแปรรูปและการจัดการผลผลิต 

ผู้สมัครอาจเป็นผู้ประกอบการเอง หรือจัดจ้างผู้อื่นให้ทำการแปรรูปหรือจัดการผลผลิตให้ก็ได้ การจัดการผลผลิตครอบคลุมการจัดการในทุกด้าน เช่น การคัดเกรด การบรรจุ การจัดเก็บ (แช่เย็น หรือในโรงเก็บปกติ) และการจัดจำหน่าย

ส่วนการแปรรูปเป็นการเปลี่ยนสภาพของผลผลิตให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะแตกต่างออกไป โดยอาจใช้ผลผลิตของตัวเอง หรือผลผลิตที่ซื้อมาจากกลุ่มผู้ผลิตที่ผู้สมัครได้ว่าจ้าง หรือจากผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์อื่นๆ ที่ได้รับการรับรองแล้ว

ระบบมาตรฐานที่ มกท. สามารถให้บริการรับรองการแปรรูปและการจัดการผลผลิต คือ

* เกษตรอินทรีย์ IFOAM

* เกษตรอินทรีย์สหภาพยุโรป

* เกษตรอินทรีย์แคนาดา

* เกษตรอินทรีย์สหรัฐอเมริกา

เอกสารในการสมัครขอรับรอง

ใบสมัครและสัญญาข้อตกลง (221FM)

-แผนการประกอบการและแปรรูปผลิตภัณฑ์อินทรีย์ (235FM-1,2,3,4)

-แผนที่เดินทาง

-สำเนาใบรับรองวัตถุดิบอินทรีย์ ตามมาตรฐานที่ผู้ขอรับรอง

-สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และภพ.20 (กรณีที่ขอรับรองในนามบริษัท)

 

คลิ๊กเพื่อแจ้งความประสงค์ขอรับชุดใบสมัคร

>>แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์สมัครขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์<<

กลับสู่หน้า การสมัครขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์