ผู้ประกอบการ รายการอาหารออร์แกนิคสำหรับร้านอาหาร

ผูู้ประกอบการร้านอาหารสามารถสมัครขอรับรองรายการอาหารที่ต้องการปรุงและจำหน่ายเป็นรายการอาหารอินทรีย์เฉพาะรายการใดรายการหนึ่งได้  รายการอาหารที่ผ่านการรับรองจากมกท.เท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์ในการใช้ตรามกท.หรือชื่อมกท.กำกับเฉพาะรายการอาหารที่ได้รับการรับรองนั้นๆ  และต้องมีรายการอาหารอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองจากมกท. จำหน่ายภายในร้านทุกวันหรืออย่างน้อยวันละ 1 รายการ
ผู้สมัครมีการประกอบธุรกิจให้บริการอาหาร ที่ใช้วัตถุดิบที่ผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์และได้รับการรับรองจาก มกท. หรือเทียบเท่าเพื่อใช้ในการปรุงอาหาร เช่น ร้านกาแฟ ร้านขายน้ำดื่ม ร้านอาหาร
 

 

 ระบบมาตรฐานที่ มกท. สามารถให้บริการรับรองรายการอาหารสำหรับร้านอาหาร คือ * เกษตรอินทรีย์ มกท.

 

 

 

เอกสารในการสมัครขอรับรอง
* ใบสมัครและสัญญาข้อตกลง (221FM)    * แผนประกอบอาหารอินทรีย์ในร้านอาหาร(238FM-1)    * สำเนาใบรับรองวัตถุดิบที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. หรือเทียบเท่า มกท.    * แผนที่เดินทาง    * สำเนาบัตรประชาชน (กรณีที่ขอรับรองในนามบุคคล)    * สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และภพ.20 (กรณีที่ขอรับรองในนามบริษัท)

 

คลิ๊กเพื่อแจ้งความประสงค์ขอรับชุดใบสมัคร

>>แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์สมัครขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์<<

กลับสู่หน้า การสมัครขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์