ผู้ประกอบการ รายการอาหารออร์แกนิคสำหรับร้านอาหาร

ขอบข่ายรายการอาหารอินทรีย์ในร้านอาหาร

ผู้สมัครมีการประกอบธุรกิจให้บริการอาหาร ที่ใช้วัตถุดิบที่ผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์และได้รับการรับรองจาก มกท. หรือเทียบเท่าเพื่อใช้ในการปรุงอาหาร เช่น ร้านกาแฟ ร้านขายน้ำดื่ม ร้านอาหาร

ระบบมาตรฐานที่ มกท. สามารถให้บริการรับรองรายการอาหารสำหรับร้านอาหาร คือ

* เกษตรอินทรีย์ มกท.

 

เอกสารในการสมัครขอรับรอง

ใบสมัครและสัญญาข้อตกลง (221FM)

–  แผนประกอบอาหารอินทรีย์ในร้านอาหาร(238FM-1)

– สำเนาใบรับรองวัตถุดิบที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์  มกท. หรือเทียบเท่า  มกท.

– แผนที่เดินทาง

– สำเนาบัตรประชาชน (กรณีที่ขอรับรองในนามบุคคล)

– สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และภพ.20 (กรณีที่ขอรับรองในนามบริษัท)

คลิ๊กเพื่อแจ้งความประสงค์ขอรับชุดใบสมัคร

>>แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์สมัครขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์<<

กลับสู่หน้า การสมัครขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์