ผู้ประกอบการ รายการอาหารออร์แกนิคสำหรับร้านอาหาร

ผูู้ประกอบการร้านอาหารสามารถสมัครขอรับรองรายการอาหารที่ต้องการปรุงและจำหน่ายเป็นรายการอาหารอินทรีย์เฉพาะรายการใดรายการหนึ่งได้  รายการอาหารที่ผ่านการรับรองจากมกท.เท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์ในการใช้ตรามกท.หรือชื่อมกท.กำกับเฉพาะรายการอาหารที่ได้รับการรับรองนั้นๆ  และต้องมีรายการอาหารอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองจากมกท. จำหน่ายภายในร้านทุกวันหรืออย่างน้อยวันละ 1 รายการ
ผู้สมัครมีการประกอบธุรกิจให้บริการอาหาร ที่ใช้วัตถุดิบที่ผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์และได้รับการรับรองจาก มกท. หรือเทียบเท่าเพื่อใช้ในการปรุงอาหาร เช่น ร้านกาแฟ ร้านขายน้ำดื่ม ร้านอาหาร
 
 ระบบมาตรฐานที่ มกท. สามารถให้บริการรับรองรายการอาหารสำหรับร้านอาหาร คือ
  • ACT Program
 

 

 

คลิ๊กเพื่อแจ้งความประสงค์ขอรับชุดใบสมัคร

>>แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์สมัครขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์<<

กลับสู่หน้า การสมัครขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์