การใช้ตรารับรองเกษตรอินทรีย์

ในการใช้ตรารับรองเกษตรอินทรีย์ จะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานแล้วเท่านั้น  และเมื่อผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองแล้วมีความประสงค์จะใช้ตรารับรองบนฉลากผลิตภัณฑ์ จำเป็นต้องทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 ทำสัญญาข้อตกลงการใช้ตรา
ขั้นตอนที่ 2 ส่งตัวอย่างฉลากก่อนพิมพ์ ให้ มกท. เพื่่อตรวจความถูกต้องของการใช้ตรา, ข้อความให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ขั้นตอนที่ 3 ผู้ประกอบการต้องได้รับ หนังสืออนุมัติ เป็นลายลักษณ์อักษรก่อน จึงจะสามารถจัดพิมพ์ฉลากได้
ดังนั้น *หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขฉลากใหม่ จำเป็นต้องร้องขออนุมัติใหม่ทุกครั้ง
ทั้งนี้ ผู้ประกอบการสามารถศึกษาข้อระเบียบได้จากเอกสารระเบียบการใช้ตรารับรองเกษตรอินทรีย์และคู่มือการใช้ตรารับรองเกษตรอินทรีย์ โดยดาวน์โหลดไฟล์ได้ข้างล่างนี้
•  ระเบียบการใช้ตรารับรองเกษตรอินทรีย์
•  คู่มือการใช้ตรารับรองเกษตรอินทรีย์
ตัวอย่างสัญญาใช้ตราเกษตรอินทรีย์