OFC เชิญชวนร่วมเสนอข้อคิดเห็นในการทบทวนมาตรฐานอินทรีย์ของแคนาดา

ประกาศจากสหพันธ์เกษตรอินทรีย์แคนาดา  (Organic Federation of Canada-OFC) ขอเชิญร่วมออกความคิดเห็นแก้ไขเพิ่มเติมมาตรฐานแคนาดาฉบับปรับปรุงแก้ไข  (Revision of the Canadian Organic Standards) โดยเกษตรกร, ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกท่าน หรือผู้บริโภค สามารถเสนอความคิดเห็นแก้ไขปรับปรุงหรือข้อโต้แย้งได้ 

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทบทวนแก้ไขมาตรฐานเพื่อความโปร่งใสและความเป็นเอกฉันท์  ซึ่งมาตรฐานแคนาดาฉบับนี้ มีการแก้ไขเมื่อเดือนมีนาคม 2018 ที่ผ่านมานั้นอยู่ภายใต้ข้อกำหนดผลิตภัณฑ์อินทรีย์ และในฐานะมาตรฐานชาติจะต้องได้รับการพิจารณาทบทวนทุกๆ 5 ปี เพื่อรักษาความเป็นมาตรฐานระดับชาตินี้เอาไว้  เชื่อมั่นได้ว่ายังสามารถใช้ได้จริง มีความทันสมัยตามข้อมูลการวิจัย พัฒนา  และมีความเทียบเท่ากับมาตรฐานของประเทศคู่ค้าในการส่งออก และการพิจารณาทบทวนมาตรฐานแคนาดา(ฉบับปี 2015) ครั้งต่อไปจะต้องทำให้เสร็จสิ้นภายในเดือนพฤศจิกายน 2563

การเสนอความคิดเห็น/ข้อปรับปรุงแก้ไขหรือข้อโต้แย้ง สามารถทำได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 โดยการกรอกแบบฟอร์มเสนอข้อปรับปรุงแก้ไข ซึ่งมีสองส่วนสำหรับการปรับปรุงหลักการทั่วไปและมาตรฐานในการจัดการการผลิตอินทรีย์ และ รายการสารที่อนุญาตให้ใช้  ระบุข้อเสนอในการแก้ไขหรือข้อโต้แย้งให้ชัดเจน  จากนั้นส่งแบบฟอร์มไปตามที่อยู่อีเมลที่ระบุท้ายแบบฟอร์มได้โดยตรง

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มในการเสนอข้อแก้ไข/โต้แย้ง

แบบฟอร์มเสนอข้อแก้ไข/โต้แย้ง : หลักการทั่วไปและมาตรฐานในการจัดการการผลิตอินทรีย์

แบบฟอร์มเสนอข้อแก้ไข/โต้แย้ง : รายการสารที่อนุญาตให้ใช้

ศึกษาเพิ่มเติมความเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานฉบับแก้ไข

มาตรฐานแคนาดาฉบับแก้ไข หลักการทั่วไปและมาตรฐานในการจัดการการผลิตอินทรีย์

มาตรฐานแคนาดาฉบับแก้ไข รายการสารที่อนุญาตให้ใช้

สรุปข้อแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาตรฐานแคนาดาฉบับแก้ไข (มีนาคม 2018)