ผู้ประกอบการปัจจัยการผลิตเพื่อการค้า

ขอบข่ายการรับรองปัจจัยการผลิตเพื่อการค้า

ผู้สมัครมีการประกอบธุรกิจผลิตปัจจัยการผลิต หรือมีการว่าจ้างให้ผู้อื่นผลิตปัจจัยการผลิตให้ แต่ผู้สมัครเป็นผู้จัดจำหน่าย

ปัจจัยการผลิตในที่นี้ครอบคลุมปุ๋ยและสารปรับปรุงดินสำหรับใช้ในการเพาะปลูกพืช สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช สารเร่งการเจริญเติบโต สารปรุงแต่งและสารช่วยในการแปรรูป แต่ไม่รวมอาหารสัตว์ เมล็ดพันธุ์ และส่วนขยายพันธุ์พืช (ปัจจัยการผลิตสองประเภทหลังต้องขอการรับรองในขอบข่ายการผลิตพืชเกษตรอินทรีย์)

ระบบมาตรฐานที่ มกท. สามารถให้บริการรับรองการแปรรูปและการจัดการผลผลิต คือ  * เกษตรอินทรีย์ IFOAM

เอกสารในการสมัครขอรับรอง

ใบสมัครและสัญญาข้อตกลง (221FM)

-แผนการผลิตปัจจัยการผลิตสำหรับอินทรีย์ (239FM-1)

– แผนที่เดินทาง

-สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และภพ.20 (กรณีที่ขอรับรองในนามบริษัท)

คลิ๊กเพื่อแจ้งความประสงค์ขอรับชุดใบสมัคร

>>แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์สมัครขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์<<

กลับสู่หน้า การสมัครขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์