ผู้ประกอบการปัจจัยการผลิตเพื่อการค้า

าตรฐานนี้ เป็นมาตรฐานที่ใช้ในการรับรองปัจจัยการผลิตเพื่อการค้าที่ผู้ประกอบการปัจจัยการผลิตนำมาสมัครขอรับรองกับมกท.โดยตรงเท่านั้นมิได้นำมาใช้ในการรับรองฟาร์มของเกษตรกรหรือพิจารณาปัจจัยการผลิตที่เกษตรกรใช้ในฟาร์ม
ผู้สมัครมีการประกอบธุรกิจผลิตปัจจัยการผลิต หรือมีการว่าจ้างให้ผู้อื่นผลิตปัจจัยการผลิตให้ แต่ผู้สมัครเป็นผู้จัดจำหน่าย
ปัจจัยการผลิตในที่นี้ครอบคลุมปุ๋ยและสารปรับปรุงดินสำหรับใช้ในการเพาะปลูกพืช สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช สารเร่งการเจริญเติบโต สารปรุงแต่งและสารช่วยในการแปรรูป แต่ไม่รวมอาหารสัตว์ เมล็ดพันธุ์ และส่วนขยายพันธุ์พืช (ปัจจัยการผลิตสองประเภทหลังต้องขอการรับรองในขอบข่ายการผลิตพืชเกษตรอินทรีย์)

 

ระบบมาตรฐานที่ มกท. สามารถให้บริการรับรองการแปรรูปและการจัดการผลผลิต คือ 
  • IFOAM Program (IFOAM-Accredited)
คลิ๊กเพื่อแจ้งความประสงค์ขอรับชุดใบสมัคร

>>แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์สมัครขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์<<

กลับสู่หน้า การสมัครขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์