การสมัครขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษามาตรฐานและขอบข่ายการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

สำหรับผู้ประกอบการที่มีความประสงค์ในการสมัครเข้ารับการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์กับสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) ก่อนทำการสมัครขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์  ทาง มกท. แนะนำให้ผู้สมัครศึกษารายละเอียด มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. และขอบข่ายการบริการตรวจรับรองมาตรฐานของ มกท.ให้เข้าใจก่อน และทำการประเมินว่า สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานและเกณฑ์ข้อกำหนดต่างๆ ได ้หรือไม่

ขั้นตอนที่ 2 เลือกประเภทที่ต้องการสมัคร

จากนั้นสามารถเลือกประเภทที่ต้องการสมัครให้ตรงกับความต้องการ โดยใบสมัครมี 7 ประเภท ตามลักษณะการผลิตและการประกอบการ ซึ่งท่านสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลโดยสรุปของแต่ละประเภทได้  ดังต่อไปนี้

 1) ผู้สมัครแบบฟาร์มรายเดี่ยว สําหรับการผลิตพืช / สัตว์น้ำ / ปศุสัตว์
2) ผู้ประกอบการแปรรูป/บรรจุ/จัดจำหน่าย
3) ผู้สมัครแบบระบบกลุ่มผู้ผลิต (รวมการผลิต แปรรูปพืช , เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ, การจับสัตว์น้ำในทะเลชายฝั่ง)
4) ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ เก็บเกี่ยวผลผลิตจากป่าและพื้นที่ธรรมชาติ
5) ผู้ประกอบการปัจจัยการผลิตเพื่อการค้า
6) ผู้ประกอบการเพื่อ การเลี้ยงผึ้งอินทรีย์
7) ผู้ประกอบการเพื่อ เมนูอาหาร
ขั้นตอนที่ 3 กรอกใบสมัครและเตรียมเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องตามขอบข่าย

ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลในชุดเอกสารการสมัคร ซึ่งประกอบดว้ย ใบสมัครและข้อตกลงการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์มกท. และแผนการผลิตตามขอบข่ายที่ขอการรับรอง รวมทั้งเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง  การกรอกเอกสารเป็นขั้นตอนที่สำคัญมาก เพราะการให้ข้อมูลที่ถูกต้องจะทำให้การประเมินค่าใช้จ่ายในการตรวจรับรองได้ชัดเจน และจะมีประโยชน์ต่อตัวท่านเองในระยะยาว  ท่านจึงควรมีเวลาเตรียมข้อมูลให้พร้อมก่อน เพื่อให้ได ้ข้อมูลที่ถูกต้อง ใกล้เคียงความจริงที่สุด ก่อนยื่นใบสมัคร ควรตรวจทานความครบถ้วนและเรียบร้อยของเอกสารทุกฉบับก่อน เพื่อมิให้การตรวจรับรองล่าช้าไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงนามในเอกสารใบสมัครและข้อตกลง มิฉะนั้นทางสำนักงาน มกท. จะไม่สามารถดำเนินการขั้นต่อไปได ้ ในการยื่นใบสมัคร อาจส่งเอกสารทางอีเมลหรือส่งต้นฉบับตัวจริงให้กับ มกท. ก็ได ้ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก คู่มือทั่วไปสำหรับผู้ขอรับรอง

ขั้นตอนที่ 4 การส่งข้อมูลและชำระค่าตรวจแบบใบสมัครเบื้องต้น

เมื่อได้รับชุดใบสมัครแล้ว ผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดในเอกสารให้ครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นจริง ลงนามในสัญญาข้อตกลง  แล้วทำการชำระค่าตรวจแบบใบสมัครเบื้องต้น ชุดละ 1,070 บาท โดยโอนเข้าบัญชี 

*ธนาคารกรุงไทย  สาขาพันธุ์ทิพย์ พลาซ่า งามวงศ์วาน ชื่อบัญชี บจ. เอซีที ออร์แกนิค เลขที่บัญชี 985-5-23872-9

*ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาพันธุ์ทิพย์ พลาซ่า งามวงศ์วาน ชื่อบัญชี บจ. เอซีที ออร์แกนิค เลขที่บัญชี 388-238729-4

จากนั้นส่งข้อมูลทั้งหมดและหลักฐานการชำระเงินมาที่ info@actorganic-cert.or.th  (มกท. จะเริ่มตรวจแบบใบสมัครเมื่อ ผปก. ส่งใบสมัครพร้อม ใบนำฝากค่าตรวจแบบแล้วเท่านั้น)

คลิ๊กเพื่อแจ้งความประสงค์ขอรับชุดใบสมัคร

>>แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์สมัครขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์<<