เกษตรอินทรีย์ คือ ระบบการผลิตที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนของสุขภาพดิน ระบบนิเวศ และผู้คน

หลักการเกษตรอินทรีย์ประกอบด้วยหลักการ 4 ข้อสำคัญ คือสุขภาพ, นิเวศวิทยา, ความเป็นธรรม, และการดูแลเอาใจใส่

มกท. เป็นหน่วยตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์เอกชนรายแรกในภูมิภาคเอเชียที่ได้รับการรับรองระบบงานเกษตรอินทรีย์สากล

                  ขอบข่ายการตรวจรับรอง

ระบบเกษตรอินทรีย์ IFOAM
 ระบบเกษตรอินทรีย์สหภาพยุโรป
 ระบบเกษตรอินทรีย์สวิสเซอร์แลนด์
 ระบบเกษตรอินทรีย์แคนาดา
 ระบบเกษตรอินทรีย์สหรัฐอเมริกา
 ระบบเกษตรอินทรีย์ มกท
เพาะปลูกพืช
การแปรรูปและจัดการผลผลิต
ปัจจัยการผลิต
เลี้ยงสัตว์
เลี้ยงผึ้ง
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
การจับสัตว์น้ำจากแหล่งธรรมชาติ
ผลผลิตจากป่า
รายการอาหารอินทรีย์ในร้านอาหาร