We Proud to be part of Organic World. เราภูมิใจในเส้นทางเกษตรอินทรีย์
Location Nonthaburi, THAILAND
Call Support+66 (0) 2 952 6677

Certification Program

We certify a wide range of organic operations to an array of international standards and regulations
to suit your product categories, markets, and export destinations.
Our certification services include three international programs,
IFOAM EUCOR  and one domestic program,  ACT.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
เอซีที ออร์แกนิค ให้บริการตรวจรับรองการผลิตเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์และระเบียบข้อบังคับระหว่างประเทศ
ที่เหมาะสมกับประเภทผลิตภัณฑ์ และตลาดเป้าหมายในการส่งออกของคุณ บริการด้านการตรวจรับรองของ มกท. ประกอบด้วย
โปรแกรม IFOAMEU ,   COR และโปรแกรมภายในประเทศ ACT