ผู้สมัครแบบระบบกลุ่มผู้ผลิต

ผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ทั่วโลกส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย มักมีรายได้จากการทำเกษตรต่ำจนไม่คุ้มกับการสมัครขอรับการตรวจและรับรองฟาร์มแบบรายเดี่ยว จากหน่วยงานตรวจสอบและรับรองจากภายนอก ด้วยเหตุผลดังกล่าว เมื่อ 15 ปีที่แล้ว บรรดาเกษตรกรรายย่อยในประเทศกำลังพัฒนาได้ร่วมมือกับหน่วยงานรับรองทำการพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบกลุ่มขึ้น มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพสำหรับกลุ่มเกษตรกรรายย่อยด้วยวิธีการที่แตกต่างกันไป ตามลักษณะและขนาดของกลุ่ม ซึ่งมีจำนวนเกษตรกรตั้งแต่ 10 ราย ไปจนถึงหลายพันราย
ผู้สมัครเป็นกลุ่มเกษตรกร หรือ ผู้ประกอบการที่ได้จัดทำข้อตกลงในการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร เพื่อเพาะปลูกพืช แปรรูปพืช เลี้ยงสัตว์ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือจับสัตว์น้ำในทะเลชายฝั่ง
โดยผู้ผลิตอาจจำหน่ายผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยวให้กับผู้สมัคร หรืออาจแปรรูปในระดับครัวเรือนก่อนส่งผลผลิตให้ผู้สมัครก็ได้ ถ้าผู้สมัครมีการแปรรูปหรือจัดการผลผลิตเกษตรอินทรีย์เพิ่มเติมด้วย ผู้สมัครจะต้องขอการรับรองการแปรรูปและจัดการผลผลิตเพิ่มเติมอีกขอบเขตหนึ่งด้วย
กลุ่มผู้ผลิตอาจมีหรือไม่มีระบบควบคุมภายใน (Internal Control System:ICS) ของตัวเอง แต่กลุ่มที่มีระบบควบคุมภายใน อาจลดค่าใช้จ่ายในการตรวจรับรอง  ICS เป็นระบบประกันคุณภาพที่ได้รับการรับรองโดยโครงการเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติตามข้อกำหนดของการผลิตของสมาชิกผู้ผลิตและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดภายในโครงการเป็นไปตามมาตรฐานอินทรีย์ที่มีผลบังคับใช้ ด้วยเหตุโดยทางมกท.จะทำการตรวจสอบประเมินการทำงานและประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในด้วย
ระบบมาตรฐานที่ มกท. สามารถให้บริการรับรองแบบกลุ่ม คือ
  • IFOAM Program (IFOAM-Accredited)
  • EU Program (EU organic regulations)
  • U.S.-Canada Program (COR and NOP-equivalent)

 

 

 

คลิ๊กเพื่อแจ้งความประสงค์ขอรับชุดใบสมัคร

>> แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์สมัครขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ <<

กลับสู่หน้า การสมัครขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์