ผู้สมัครแบบระบบกลุ่มผู้ผลิต

ขอบข่ายการรับรองแบบกลุ่ม (การผลิตและแปรรูปพืช, เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ, การจับสัตว์น้ำในทะเลชายฝั่ง)

ผู้สมัครเป็นกลุ่มเกษตรกร หรือ ผู้ประกอบการที่ได้จัดทำข้อตกลงในการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร เพื่อเพาะปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ หรือเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยผู้ผลิตอาจจำหน่ายผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยวให้กับผู้สมัคร หรืออาจแปรรูปในระดับครัวเรือนก่อนส่งผลผลิตให้ผู้สมัครก็ได้

ถ้าผู้สมัครมีการแปรรูปหรือจัดการผลผลิตเกษตรอินทรีย์เพิ่มเติมด้วย ผู้สมัครจะต้องขอการรับรองการแปรรูปและจัดการผลผลิตเพิ่มเติมอีกขอบเขตหนึ่งด้วย

กลุ่มผู้ผลิตอาจมีหรือไม่มีระบบควบคุมภายใน (Internal Control System:ICS) ของตัวเอง แต่กลุ่มที่มีระบบควบคุมภายใน อาจลดค่าใช้จ่ายในการตรวจรับรอง  ICS เป็นระบบประกันคุณภาพที่ได้รับการรับรองโดยโครงการเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติตามข้อกำหนดของการผลิตของสมาชิกผู้ผลิตและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดภายในโครงการเป็นไปตามมาตรฐานอินทรีย์ที่มีผลบังคับใช้ ด้วยเหตุโดยทางมกท.จะทำการตรวจสอบประเมินการทำงานและประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในด้วย

ระบบมาตรฐานที่ มกท. สามารถให้บริการรับรองแบบกลุ่ม คือ

* เกษตรอินทรีย์ IFOAM

* เกษตรอินทรีย์สหภาพยุโรป

* เกษตรอินทรีย์แคนาดา

* เกษตรอินทรีย์สหรัฐอเมริกา

เอกสารในการสมัครขอรับรอง

ขอบข่ายการขอรับรองแบบกลุ่มไม่มีระบบควบคุมภายใน

ใบสมัครและสัญญาข้อตกลง (221FM)

-แผนการผลิตเกษตรอินทรีย์สำหรับกลุ่มผู้ผลิต (234FM-1)

-ทะเบียนรายชื่อเกษตรกร (234FM-2)

-แผนการผลิตเกษตรอินทรีย์ (231FM-1) เกษตรกรที่เป็นสมาชิกจะต้องส่งรายละ 1 ฉบับ พร้อมแนบแผนผังแปลงที่ขอรับรอง

-แผนที่เดินทาง

-สำเนาจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน(กรณีขอรับรองในนามวิสาหกิจ)

-สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และภพ.20 (กรณีที่ขอรับรองในนามบริษัท)

ขอรับรองแบบกลุ่มที่มีระบบควบคุมภายใน

ใบสมัครและสัญญาข้อตกลง (221FM)

-แผนการผลิตเกษตรอินทรีย์สำหรับกลุ่มผู้ผลิต (234FM-1)

-ทะเบียนรายชื่อเกษตรกร (234FM-2)

-คู่มือระบบควบคุมภายใน

-แผนที่เดินทาง

-สำเนาจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน(กรณีขอรับรองในนามวิสาหกิจ)

-สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และภพ.20 (กรณีที่ขอรับรองในนามบริษัท)

คลิ๊กเพื่อแจ้งความประสงค์ขอรับชุดใบสมัคร

>>แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์สมัครขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์<<

กลับสู่หน้า การสมัครขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์