ผู้ประกอบการที่สิ้นสุดสถานะการรับรองกับ มกท. ปี 2562

เดือนมกราคม 2562

รหัสผู้ประกอบการ ชื่อผู้ประกอบการ มาตรฐาน การประกอบการที่ยกเลิกการรับรอง วันที่สิ้นสุดการรับรอง
069159OC บริษัท เฮสโก ฟู้ด อินดัสทรี จำกัด • มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ที่เทียบเท่ากับกฎระเบียบยุโรป (EC) Reg. no.834/2007 และ 889/2008 การแปรรูป 18-ม.ค.-62