มกท.แจ้งปิดยอดรับบริจาคและรายงานการโอนเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย สปป.ลาว

จากการที่มูลนิธิมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ – บริษัทเอซีทีออร์แกนิค จำกัด ร่วมกับ บริษัท ไหมสะหวัน ลาว จำกัด (Mai Savanh Lao Co.,Ltd.) และสหกรณ์ผู้ผลิตกาแฟเขตพูเพียงบอละเวน (Bolaven Plateau Coffee Producers Cooperative – CPC) ได้ดำเนินการรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแขวงอัตตปือและแขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

นับจากวันที่ 25 ก.ค. เป็นต้นมาจนถึงวันที่ 1 ส.ค. 2561  ทางมกท. ได้รวบรวมยอดบริจาคซึ่งมาจากคณะผู้ตรวจ มกท. และบุคคลภายนอก รวมเป็นเงิน  26,350  บาท และมูลนิธิมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ บริจาคสมทบเป็นจำนวน 1000 ดอลล่าร์สหรัฐ  (33,380 บาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 59,730 บาท และได้ดำเนินการส่งต่อเงินบริจาคโดยการแบ่งออกเป็น 2 ส่วนเพื่อโอนให้กับพันธมิตรทั้งสององค์กรใน สปป. ลาว ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือฟื้นฟูความเป็นอยู่ของผู้ประสบภัยต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอขอบคุณมายังน้ำใจของทุกท่าน และขอปิดการรับบริจาคทางช่องทางนี้ลงเพียงเท่านี้

มูลนิธิมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

สำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ – บริษัทเอซีทีออร์แกนิค จำกัด

2 สิงหาคม 2561