โปรแกรมรับรองระบบเกษตรอินทรีย์แคนาดา

มกท., มาตรฐานเกษตรอินทรีย์, ACT, Organic Standard

นี่คือทางเลือกสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการส่งออกสินค้าอินทรีย์ไปยังตลาดสองแห่งด้วยระบบการรับรองเพียงหนึ่งเดียว
แคนาดา

รัฐบาลแคนาดาเริ่มนำระบบ Canada Organic Regime (COR) ออกใช้ในปี 2552 ตามระเบียบ Organic Products Regulations, 2009 (SOR/2009-176) โดยมี Canadian Food Inspection Agency (CFIA) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ

Canada Organic Office (COO) ได้ปรับปรุงแก้ไขคู่มือการทำงาน (COO Operating Manual) ใหม่ เมื่อ 20 มิถุนายน 2555  ท่านที่สนใจสามารถขอเอกสาร COO Operating Manual (V14) June 20, 2012 ได้ที่ [link]

มกท. ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นหน่วยตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ตั้งแต่มิถุนายน 2552  ในระบบนี้ มกท. สามารถให้บริการตรวจรับรองในขอบข่ายการเพาะปลูกพืช การเก็บเกี่ยวผลผลิตจากป่าและธรรมชาติ และการแปรรูปและจัดการผลผลิต

เอกสารมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แคนาดาประกอบด้วยเอกสาร 2 ฉบับ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของ Public Works and Government Services Canada [link] หรือดาวน์โหลดเป็นไฟล์ pdf ได้จากลิงค์ด้านล่าง

1.ข้อกำหนดมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เกี่ยวกับหลักการและการจัดการระบบการผลิตCAN/CGSB/32.310-2015 General Principles and Management Standards  และ

2.รายชื่อปัจจัยการผลิตที่อนุญาตให้ใช้ในการผลิต (CAN/CGSB-32.311-2015 Permitted Substances Lists.)

ตรวจสอบรายชื่อ มกท. ในเว็บไซต์ของ CFIA  <<

สหรัฐอเมริกา

โปรแกรมการรับรองมาตรฐานสหรัฐอเมริกา หรือ The National Organic Program (NOP) ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงเกษตรประเทศสหรัฐอเมริกา (USDA) ได้รับการรับรองเพื่อใช้เป็นมาตรฐานกำกับดูแลการทำเกษตรอินทรีย์ในสหรัฐฯตั้งแต่ปี 2545

ต่อมารัฐบาลสหรัฐฯ ได้ทำข้อตกลงทางการค้ากับหลายประเทศเพื่อส่งเสริมการค้าเกษตรอินทรีย์ การลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยการรับรองความเท่าเทียมของสหรัฐฯและแคนาดาซึ่งลงนามในปีพ. ศ. 2552 ถือว่า มาตรฐานสหรัฐอเมริกา (USDA-NOP) และ มาตรฐานแคนาดา (COR) มีความเทียบเท่ากัน และข้อตกลงนี้ช่วยให้การแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ระหว่างสองประเทศเป็นไปได้อย่างราบรื่นโดยไม่ต้องมีการรับรองเพิ่มเติม ยกเว้นข้อกำหนดเฉพาะบางประการ

มกท. ไม่ได้ให้บริการในการรับรองผลิตภัณฑ์อินทรีย์ตามมาตรฐาน NOP โดยตรง อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการที่ขอรับรองในโปรแกรม US-CANADA ของมกท. ผลิตภัณฑ์ของคุณจะได้รับการรับรองตามมาตรฐานแคนาดา (COR) คุณสามารถจัดส่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไปยังประเทศแคนาดาและสหรัฐอเมริกา ภายใต้ข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ โดยสามารถใช้ตรา COR, USDA หรืออย่างใดอย่างหนึ่งบนผลิตภัณฑ์ของคุณ

เช่นเดียวกับมาตรฐานแคนาดา ประเภทการผลิตที่มกท.ให้การรับรอง ได้แก่ การผลิตพืช การแปรรูปและการจัดการและการเก็บเกี่ยวป่า