Certification Alliance

Certification Alliance หรือ CertAll เป็นเครือข่ายความร่วมมือของหน่วยตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ในภูมิภาคเอเชีย เพื่อให้ผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ในภูมิภาคสามารถรับบริการตรวจรับรองแบบครบวงจร (one stop services) ในการรับรองเกษตรอินทรีย์  สมาชิกเครือข่าย CertAll ประกอบด้วย
•  Organic Alliance Malaysia – OAM (มาเลเซีย)
Organic Certification Center of the Philippines – OCCP (ฟิลิปปินส์)
BIO Cert (อินโดนีเซีย)
SriCert (ศรีลังกา)
Organic Certification Nepal – OCN (เนปาล)
Organic Food Development and Certification Center – OFDC (สาธารณรัฐประชาชนจีน)
•  Lao Certification BodyLCB (ลาว)
  Heuksalim (เกาหลีใต้)
สำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์– มกท (ไทย)