Certification Alliance

Certification Alliance

 

Certification Alliance หรือ CertAll เป็นเครือข่ายความร่วมมือของหน่วยตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ในภูมิภาคเอเชีย เพื่อให้ผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ในภูมิภาคสามารถรับบริการตรวจรับรองแบบครบวงจร (one stop services) ในการรับรองเกษตรอินทรีย์  สมาชิกเครือข่าย CertAll ประกอบด้วย

 

 

 

•  Organic Alliance Malaysia – OAM (มาเลเซีย)

Organic Certification Center of the Philippines – OCCP (ฟิลิปปินส์)

BIO Cert (อินโดนีเซีย)

SriCert (ศรีลังกา)

Organic Certification Nepal – OCN (เนปาล)

Organic Food Development and Certification Center – OFDC (สาธารณรัฐประชาชนจีน)

•  Lao Certification BodyLCB (ลาว)

  Heuksalim (เกาหลีใต้)

สำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์– มกท (ไทย)