สมัครขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

มกท. ให้บริการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในหลายขอบข่ายและมาตรฐาน ขึ้นอยู่กับลักษณะการผลิต-จัดการ-แปรรูป-ตลาดของผู้ประกอบการ ในการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ สามารถแบ่งประเภทผู้ขอรับรองได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ได้แก่ ผู้ประกอบการรายเดี่ยว และระบบกลุ่มผู้ผลิต  ซึ่งท่านสามารถเข้าไปศึกษาข้อมููลรายละเอียด ลักษณะการประกอบการและมาตรฐานที่ให้การรับรองของแต่ละขอบข่าย เพื่อให้สามารถตัดสินใจเลือกสมัครได้ตรงกับการประกอบการ
     
                       การผลิตพืช           การแปรรูป บรรจุ จัดจำหน่าย  ปัจจัยการผลิตเพื่อการค้า
     
 ผลผลิตจากป่าและพื้นที่ธรรมชาติ  การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  การเลี้ยงผึ้ง
     
 การเลี้ยงสัตว์  รายการอาหารอินทรีย์  การรับรองแบบกลุ่ม

 

>> ศึกษาขั้นตอนการสมัครขอรับรอง <<
คลิ๊กเพื่อแจ้งความประสงค์ขอรับชุดใบสมัคร
>>แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์สมัครขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์<<