We Proud to be part of Organic World. เราภูมิใจในเส้นทางเกษตรอินทรีย์
Location Nonthaburi, THAILAND
Call Support+66 (0) 2 952 6677

กฎระเบียบใหม่ของสหภาพยุโรปผ่านการรับรองและจะมีผลบังคับใช้นับจากวันที่ 1 มกราคม 2564

กฎระเบียบใหม่ของสหภาพยุโรปในการผลิตเกษตรอินทรีย์ได้รับการรับรองแล้วเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 และจะ…

Read More

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์แคนาดาฉบับปรับปรุงแก้ไขประกาศใช้แล้วเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2561

มาตรฐานแคนาดาได้มีการปรับปรุงแก้ไขในเดือนมีนาคม 2561และประกาศใช้เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2561 โดยมีการป…

Read More

Organic 3.0 เพื่อเกษตรกรรมและการบริโภคที่ยั่งยืน

การเติบโตของเกษตรอินทรีย์นั้นมีความเป็นมาประมาณ 100 ปีที่ผ่านมา  ในยุคบุกเบิกนั้นเริ่มต้นขึ้นโดยกลุ่…

Read More

ใหม่!! bioC เว็บไซท์ตรวจสอบข้อมูลการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ทั่วโลก

  ใหม่!!! ทางเลือกสำหรับผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ ในการตรวจสอบข้อมูลการรับรองมาตรฐานของผู้ส่งวัตถุดิ…

Read More

ทำไมควรตรวจสอบรับรองเกษตรอินทรีย์

เป้าหมายหลักของการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ก็คือ การสร้างหลักประกันความมั่นใจให้กับผู้บริโภคที่…

Read More