We Proud to be part of Organic World. เราภูมิใจในเส้นทางเกษตรอินทรีย์
Location Nonthaburi, THAILAND
Email Support info@actorganic-cert.or.th
Call Support+66 (0) 2 952 6677

เก็บตกงานสัมมนาผู้ผลิตผู้ประกอบการ มกท.ปี 2559

สำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) ได้จัดให้มีการสัมมนาผู้ผลิตผู้ประกอบการ มกท.ขึ้นในวันอังคารที่ 1…

Read More

ศาลฝรั่งเศสยืนยัน -บริษัท MONSANTO มีความผิดเรื่องการทำให้เกิดพิษจากสารเคมี-

ศาลฝรั่งเศสยืนยันคำตัดสินที่บริษัทมอนซานโต้ถูกกล่าวหาว่ามีความผิดเรื่อง ” การทำให้เกิดพิษจากสา…

Read More

แจ้งข่าว-Notification: ใบรับรองปลอม Fraudulent Organic Certificate

ใบรับรองมาตรฐานด้านล่างนี้ คือเอกสารที่ถูกปลอมแปลง ชื่อบริษัท/บุคคลและรายการผลิตผล/ผลิตภัณฑ์ ในเอกสา…

Read More

อเมริกาและเกาหลีใต้บรรลุข้อตกลงความเท่าเทียมของการตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์

ในกลางปี 2557 ประเทศสหรัฐอเมริกาและเกาหลีได้บรรลุข้อตกลงความเท่าเทียมของการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอิน…

Read More

แคนาดาและญี่ปุ่นบรรลุข้อตกลงยอมรับความทัดเทียมกันของมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

เมื่อ 16 กันยายน 2557 กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงของประเทศญี่ปุ่นและสำนักงานเกษตรและอาหารของแคนาดา …

Read More

IFOAM ระดมความเห็นเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในระบบเกษตรอินทรีย์

IFOAM อยู่ในระหว่างการทบทวนมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเกษตรอินทรีย์ และได้เปิดรับฟังความคิดเห็นจากผ…

Read More