We Proud to be part of Organic World. เราภูมิใจในเส้นทางเกษตรอินทรีย์
Location Nonthaburi, THAILAND
Call Support+66 (0) 2 952 6677

ผู้ประกอบการที่สิ้นสุดสถานะการรับรองกับ มกท. ปี 2562

เดือนมกราคม 2562 รหัสผู้ประกอบการ ชื่อผู้ประกอบการ มาตรฐาน การประกอบการที่ยกเลิกการรับรอง วันที่สิ้น…

Read More

มกท.ส่งความสุขปีใหม่ 2562

ขอความสุขสดชื่นเป็นของทุกท่านตลอดปีใหม่ ๒๕๖๒ ร่วมกับ มกท. สร้างสรรค์และก้าวเดินบนเส้นทางเกษตรอินทรีย…

Read More

ผู้ประกอบการที่สิ้นสุดสถานะการรับรองกับ มกท. ปี 2561 (อัพเดต เดือนธันวาคม)

เดือนมกราคม 2561 – เดือนธันวาคม 2561 รหัสผู้ประกอบการ ชื่อผู้ประกอบการ มาตรฐาน การประกอบการที่ยกเลิก…

Read More

ด่วน มกท.ได้รับแจ้งการปลอมแปลงใบรับรอง (ก.ค. 2561)

เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2561  มกท.ได้ตรวจสอบพบว่ามีผู้ปลอมแปลงเอกสารใบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของ มกท. …

Read More

OFC เชิญชวนร่วมเสนอข้อคิดเห็นในการทบทวนมาตรฐานอินทรีย์ของแคนาดา

ประกาศจากสหพันธ์เกษตรอินทรีย์แคนาดา  (Organic Federation of Canada-OFC) ขอเชิญร่วมออกความคิดเห็นแก้ไ…

Read More

กฎระเบียบใหม่ของสหภาพยุโรปผ่านการรับรองและจะมีผลบังคับใช้นับจากวันที่ 1 มกราคม 2564

กฎระเบียบใหม่ของสหภาพยุโรปในการผลิตเกษตรอินทรีย์ได้รับการรับรองแล้วเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 และจะ…

Read More