ผู้ประกอบการที่สิ้นสุดสถานะการรับรองกับ มกท. ปี 2561 (อัพเดต เดือนธันวาคม)

เดือนมกราคม 2561 – เดือนธันวาคม 2561

รหัสผู้ประกอบการ ชื่อผู้ประกอบการ มาตรฐาน การประกอบการที่ยกเลิกการรับรอง วันที่สิ้นสุดการรับรอง
073660OC บริษัท ที.เอ็ม.ไทยไรซ์ จำกัด • มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ภายใต้ IFOAM Accreditation Programme
• มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ที่เทียบเท่ากับกฎระเบียบยุโรป (EC) Reg. no.834/2007 และ 889/2008
• มาตรฐานแคนาดา CAN/CGSB 32.310 and CAN/CGSB 32.311 โดย Canada Organic Regime (COR) และเป็นไปตามข้อตกลงความเทียบเท่ากันระหว่างสหรัฐอเมริกาและแคนาดา
การแปรรูป 19-ธ.ค.-61
022152OC บริษัท เอเซียอาโกรเทค จำกัด มาตรฐานเกษตรอินทรีย์มกท. ภายใต้IFOAM Accreditation Programme ปัจจัยการผลิตเพื่อการค้า 7-ธ.ค.-61
033655OC ชากร สินธวะรัตน์ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์มกท. ภายใต้IFOAM Accreditation Programme การผลิตพืช 15-พ.ย.-61
073760OC มูลนิธิพุทธเศรษฐศาสตร์ (ไร่เชิญตะวัน) มาตรฐานเกษตรอินทรีย์มกท. ภายใต้IFOAM Accreditation Programme การผลิตพืช 14-พ.ย.-61
007446OC กลุ่มเกษตรอินทรีย์
สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส. สุรินทร์ จำกัด
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์มกท. ภายใต้IFOAM Accreditation Programme การผลิตพืช 20-ก.ย.-18
041057OC คุณลิขิต ช่วยดับโรค • มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ภายใต้ IFOAM Accreditation Programme
• มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ที่เทียบเท่ากับกฎระเบียบยุโรป (EC) Reg. no.834/2007 และ 889/2008
• มาตรฐานแคนาดา CAN/CGSB 32.310 and CAN/CGSB 32.311 โดย Canada Organic Regime (COR) และเป็นไปตามข้อตกลงความเทียบเท่ากันระหว่างสหรัฐอเมริกาและแคนาดา
การผลิตพืช 4-ก.ย.-18
034155OC บจก.นวัตกรรมชาวบ้าน • มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ภายใต้ IFOAM Accreditation Programme
• มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ที่เทียบเท่ากับกฎระเบียบยุโรป (EC) Reg. no.834/2007 และ 889/2008
• มาตรฐานแคนาดา CAN/CGSB 32.310 and CAN/CGSB 32.311 โดย Canada Organic Regime (COR) และเป็นไปตามข้อตกลงความเทียบเท่ากันระหว่างสหรัฐอเมริกาและแคนาดา
การผลิตพืช 30-ส.ค.-61
075260OC คุณแอ๊ด วรรณแก้ว • มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ภายใต้ IFOAM Accreditation Programme การผลิตพืช 30-ส.ค.-61
075460OC คุณสมพร วงค์แสง • มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ภายใต้ IFOAM Accreditation Programme การผลิตพืช 30-ส.ค.-61
035356OC บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) • มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ภายใต้ IFOAM Accreditation Programme ปัจจัยการผลิตเพื่อการค้า 14-ส.ค.-61
035356OC บจก. ล่ำสูง (ประเทศไทย) • มาตรฐานแคนาดา CAN/CGSB 32.310 and CAN/CGSB 32.311 โดย Canada Organic Regime (COR) และเป็นไปตามข้อตกลงความเทียบเท่ากันระหว่างสหรัฐอเมริกาและแคนาดา การแปรรูป 14-ส.ค.-61
072760 OC  กลุ่มนวัตกรรมข้าวอินทรีย์ เมืองน้ำดำ • มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ภายใต้ IFOAM Accreditation Programme การผลิตพืช 14-ส.ค.-61
072860  OC กลุ่มอินทรย์ กส.5พลัง • มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ภายใต้ IFOAM Accreditation Programme การผลิตพืช 14-ส.ค.-61
072960OC กลุ่มนวัตกรรมข้าวอินทรีย์ (ดอนจาน) • มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ภายใต้ IFOAM Accreditation Programme การผลิตพืช 14-ส.ค.-61
073060OC กลุ่มข้าวผู้ไทย • มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ภายใต้ IFOAM Accreditation Programme การผลิตพืช 14-ส.ค.-61
072360OC Young Smart Farmer Trang • มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ภายใต้ IFOAM Accreditation Programme การผลิตพืช 14-ส.ค.-61
072460OC วิสาหกิจชุมชนฅนเกษตรรุ่นใหม่ สุราษฎร์ธานี • มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ภายใต้ IFOAM Accreditation Programme การผลิตพืช 14-ส.ค.-61
061359OC กลุ่มชุมชนเป็นสุขป่าละอู • มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ภายใต้ IFOAM Accreditation Programme การผลิตพืช 14-ส.ค.-61
049757OC น.ส.พัทธนันท์ พุทธรักษา • มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ภายใต้ IFOAM Accreditation Programme การผลิตพืช 16-ส.ค.-61
028754OC บริษัท อารมณ์ดีฟาร์ม จำกัด • มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ภายใต้ IFOAM Accreditation Programme การผลิตพืช 10-ส.ค.-61
074560OC PT Pulau Sambu Guntun (PSG) • มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ที่เทียบเท่ากับกฎระเบียบยุโรป (EC) Reg. no.834/2007 และ 889/2008 การผลิตพืช 26-ก.ค.-18
074860OC PT Saribhakti Bumi Agri • มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ที่เทียบเท่ากับกฎระเบียบยุโรป (EC) Reg. no.834/2007 และ 889/2008 การผลิตพืช 26-ก.ค.-18
068859OC PT.Riau Sakti United Plantation (RSUP) • มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ที่เทียบเท่ากับกฎระเบียบยุโรป (EC) Reg. no.834/2007 และ 889/2008 การผลิตพืช 26-ก.ค.-18
069059OC Al Barokah Grower Group • มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ที่เทียบเท่ากับกฎระเบียบยุโรป (EC) Reg. no.834/2007 และ 889/2008 การผลิตพืช 22-ก.ค.-61
051257OC บริษัท ชาวบ้าน ออร์แกนิก จำกัด • มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ภายใต้ IFOAM Accreditation Programme  การผลิตพืช 8-ก.ค.-61
073260OC บริษัท มารุชู บุซซัน (ประเทศไทย) จำกัด • มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ภายใต้ IFOAM Accreditation Programme  การผลิตพืช 3-ก.ค.-61
064859OC บริษัท โปร เนเชอรัล ฟู้ดส์ • มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ภายใต้ IFOAM Accreditation Programme กลุ่มผู้ผลิต / การผลิตพืช 28-มิ.ย.-61
060858OC บริษัท เดอะเกรทเวอจิ้นโคโคนัทออยล์ จำกัด • มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ภายใต้ IFOAM Accreditation Programme
• มาตรฐานแคนาดา CAN/CGSB 32.310 and CAN/CGSB 32.311 โดย Canada Organic Regime (COR) และเป็นไปตามข้อตกลงความเทียบเท่ากันระหว่างสหรัฐอเมริกาและแคนาดา
กลุ่มผู้ผลิต/การแปรรูป 15-มิ.ย.-61
056358OC นายอาคม สุนโรฐยาน • มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ภายใต้ IFOAM Accreditation Programme การผลิตพืช 8-มิ.ย.-61
064259OC บริษัท น้ำตาลมิตรลาว จำกัด • มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ภายใต้ IFOAM Accreditation Programme
• มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ที่เทียบเท่ากับกฎระเบียบยุโรป (EC) Reg. no.834/2007 และ 889/2008
• มาตรฐานแคนาดา CAN/CGSB 32.310 and CAN/CGSB 32.311 โดย Canada Organic Regime (COR) และเป็นไปตามข้อตกลงความเทียบเท่ากันระหว่างสหรัฐอเมริกาและแคนาดา
กลุ่มผู้ผลิต/การแปรรูป 7-มิ.ย.-61
062259OC บจก.เพียวพลัสไพร์ม จำกัด • มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ภายใต้ IFOAM Accreditation Programme การผลิตพืช 30-พ.ค.-61
 062859OC Tech-Vina JSC  • มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ที่เทียบเท่ากับกฎระเบียบยุโรป (EC) Reg. no.834/2007 และ 889/2008
• มาตรฐานแคนาดา CAN/CGSB 32.310 and CAN/CGSB 32.311 โดย Canada Organic Regime (COR) และเป็นไปตามข้อตกลงความเทียบเท่ากันระหว่างสหรัฐอเมริกาและแคนาดา
กลุ่มผู้ผลิต/การแปรรูป 19-พ.ค.-61
061859OC คุณทีฆา ตรัยนานนท์ • มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ภายใต้ IFOAM Accreditation Programme การผลิตพืช 17-พ.ค.-61
066959OC วิสาหกิจ อุทัยธานี  • มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ภายใต้ IFOAM Accreditation Programme  การผลิตพืช 16-พ.ค.-61
 041757OC บริษัท โรงแป้งพรกมล จำกัด  • มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ที่เทียบเท่ากับกฎระเบียบยุโรป (EC) Reg. no.834/2007 และ 889/2008
• มาตรฐานแคนาดา CAN/CGSB 32.310 and CAN/CGSB 32.311 โดย Canada Organic Regime (COR) และเป็นไปตามข้อตกลงความเทียบเท่ากันระหว่างสหรัฐอเมริกาและแคนาดา
การแปรรูป  7 พ.ค. 2561
071060OC นาย กรเทพ อมรสิทธิพิพัฒน์  • มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ภายใต้ IFOAM Accreditation Programme ปัจจัยการผลิตเพื่อการค้า  4 พ.ค. 2561
059758OC นายธนกฤต ไทยทวี (สวนส้มไทยทวี) • มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ภายใต้ IFOAM Accreditation Programme การผลิตพืช 30-เม.ย.-61
059658OC นางสาวรื่นฤดี ขันทอง • มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ภายใต้ IFOAM Accreditation Programme การผลิตพืช 30-เม.ย.-61
056558OC นางรวงทอง พันธุ์ศรี • มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ภายใต้ IFOAM Accreditation Programme การผลิตพืช 30-เม.ย.-61
 075060OC นางสาวสิรินาฏ หาชอบ • มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ภายใต้ IFOAM Accreditation Programme
• มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ที่เทียบเท่ากับกฎระเบียบยุโรป (EC) Reg. no.834/2007 และ 889/2008
การผลิตพืช 19-เม.ย.-61
071960OC บริษัท ไทย-นิจิ  อินดัสทรี จำกัด • มาตรฐานแคนาดา CAN/CGSB 32.310 and CAN/CGSB 32.311 โดย Canada Organic Regime (COR) และเป็นไปตามข้อตกลงความเทียบเท่ากันระหว่างสหรัฐอเมริกาและแคนาดา การแปรรูป 9-เม.ย.-61
063059OC บจก.ซัพพอร์ต แพค • มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ภายใต้ IFOAM Accreditation Programme การแปรรูป 20-ก.พ.-61
023052OC คุณอนันต์ ชลชวลิต • มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ภายใต้ IFOAM Accreditation Programme การผลิตพืช 20-ก.พ.-61
068659OC บริษัท มังคิ คิง ฟูด จำกัด • มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ที่เทียบเท่ากับกฎระเบียบยุโรป (EC) Reg. no.834/2007 และ 889/2008 การแปรรูป 22-ม.ค.-61
051157OC บริษัท อินไซท์ เอเจนซี่ จำกัด • มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ภายใต้ IFOAM Accreditation Programme
• มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ที่เทียบเท่ากับกฎระเบียบยุโรป (EC) Reg. no.834/2007 และ 889/2008
• มาตรฐานแคนาดา CAN/CGSB 32.310 and CAN/CGSB 32.311 โดย Canada Organic Regime (COR) และเป็นไปตามข้อตกลงความเทียบเท่ากันระหว่างสหรัฐอเมริกาและแคนาดา
การผลิตพืช/การจัดการแปรรูปภายในฟาร์ม 5-ม.ค.-61