ผู้ประกอบการที่สิ้นสุดสถานะการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์กับ มกท. ปี 2560

เดือนมกราคม – ธันวาคม 2560

รหัสผู้ประกอบการ ชื่อผู้ประกอบการ มาตรฐาน

การประกอบการ

ที่ยกเลิกการรับรอง

วันที่สิ้นสุด

การรับรอง

68259 บริษัท อรุณสวัสดิ์มาร์เก็ต จำกัด • มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ที่เทียบเท่ากับกฎระเบียบยุโรป (EC) Reg. no.834/2007 และ 889/2008 การแปรรูป 25 ธ.ค.2560
21452 ห้างหุ้นส่วนจำกัดพรมกังวาน • มาตรฐานแคนาดา CAN/CGSB 32.310 and CAN/CGSB 32.311 โดย Canada Organic Regime (COR) และเป็นไปตามข้อตกลงความเทียบเท่ากันระหว่าง US และ Canada (เทียบเท่า NOP) การผลิตพืช/การแปรรูป 30 พ.ย.2560
66659 วิสาหกิจชุมชน สันมหาพน • มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ภายใต้ IFOAM Accreditation Programme การผลิตพืช/การแปรรูป 29 พ.ย. 2560
66759 บริษัท ทุ่งสุวรรณ จำกัด • มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ภายใต้ IFOAM Accreditation Programme การผลิตพืช/การแปรรูป 29 พ.ย. 2560
14549 สหกรณ์การเกษตรปราสาท จำกัด • มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ภายใต้ IFOAM Accreditation Programme กลุ่มผู้ผลิต/การผลิตพืช/การแปรรูป 29 พ.ย. 2560
68759 บ.เวิลด์ ไรซ์ พาสต้า • มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ที่เทียบเท่ากับกฎระเบียบยุโรป (EC) Reg. no.834/2007 และ 889/2008 การแปรรูป  24 พ.ย. 2560
21452 ห้างหุ้นส่วนจำกัดพรมกังวาน • มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ภายใต้ IFOAM Accreditation Programme
• มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ACT-EU equivalent
การผลิตพืช/การแปรรูป 23 พ.ย.2560
59758 นางสาวรื่นฤดี  ขันทอง • มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ภายใต้ IFOAM Accreditation Programme การผลิตพืช 17 พ.ย. 2560
37456 บจก.ไดนาเวิร์ธ อินเตอร์เนชั่นแนล • มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ที่เทียบเท่ากับกฎระเบียบยุโรป (EC) Reg. no.834/2007 และ 889/2008
• มาตรฐานแคนาดา CAN/CGSB 32.310 and CAN/CGSB 32.311 โดย Canada Organic Regime (COR) และเป็นไปตามข้อตกลงความเทียบเท่ากันระหว่างสหรัฐอเมริกาและแคนาดา
การแปรรูป 25 ต.ค. 2560
62059 H Plant Pvt. Nepal • มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ที่เทียบเท่ากับกฎระเบียบยุโรป (EC) Reg. no.834/2007 และ 889/2008
• มาตรฐานแคนาดา CAN/CGSB 32.310 and CAN/CGSB 32.311 โดย Canada Organic Regime (COR) และเป็นไปตามข้อตกลงความเทียบเท่ากันระหว่างสหรัฐอเมริกาและแคนาดา
การผลิตพืช 6 ก.ย. 2560
67359 โครงการเกษตรอินทรีย์บ้านดอนผึ้งกลุ่มเกษตรกรทำนาบากเรือ • มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ภายใต้ IFOAM Accreditation Programme การผลิตพืช/กลุ่มผู้ผลิต 16 ส.ค. 2560
63659 CV Bali Nutra • มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ที่เทียบเท่ากับกฎระเบียบยุโรป (EC) Reg. no.834/2007 และ 889/2008 การผลิตพืช 26 ก.ค. 2560
29154 วิสาหกิจชุมชนลำไยอินทรีย์ภาคเหนือ • มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ภายใต้ IFOAM Accreditation Programme
• มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ที่เทียบเท่ากับกฎระเบียบยุโรป (EC) Reg. no.834/2007 และ 889/2008
• มาตรฐานแคนาดา CAN/CGSB 32.310 and CAN/CGSB 32.311 โดย Canada Organic Regime (COR) และเป็นไปตามข้อตกลงความเทียบเท่ากันระหว่างสหรัฐอเมริกาและแคนาดา
การผลิตพืช/กลุ่มผู้ผลิต 1 ก.ค. 2560
15950 บริษัท พลายออร์แกนิค ฟาร์ม จำกัด • มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ภายใต้ IFOAM Accreditation Programme
• มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ที่เทียบเท่ากับกฎระเบียบยุโรป (EC) Reg. no.834/2007 และ 889/2008
• มาตรฐานแคนาดา CAN/CGSB 32.310 and CAN/CGSB 32.311 โดย Canada Organic Regime (COR) และเป็นไปตามข้อตกลงความเทียบเท่ากันระหว่างสหรัฐอเมริกาและแคนาดา
การผลิตพืช/การแปรรูป 13 มิ.ย. 2560
29054 บริษัท เอส.วี. การเกษตร จำกัด • มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ภายใต้ IFOAM Accreditation Programme ปัจจัยการผลิตเพื่อการค้า 12 มิ.ย. 2560
26753 กลุ่มชาเกษตรอินทรีย์ ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา • มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ภายใต้ IFOAM Accreditation Programme การผลิตพืช/กลุ่มผู้ผลิต  23 พ.ค.2560
66559  วิสาหกิจชุมชนฅนพิจิตรอินทรีย์ • มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ภายใต้ IFOAM Accreditation Programme การผลิตพืช /

การรับรองแบบกลุ่ม

19 พ.ค.2560
29554 Hung Cuong Trading company limited • มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ภายใต้ IFOAM Accreditation Programme
• มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ที่เทียบเท่ากับกฎระเบียบยุโรป (EC) Reg. no.834/2007 และ 889/2008
• มาตรฐานแคนาดา CAN/CGSB 32.310 and CAN/CGSB 32.311 โดย Canada Organic Regime (COR) และเป็นไปตามข้อตกลงความเทียบเท่ากันระหว่างสหรัฐอเมริกาและแคนาดา
การผลิตพืช/กลุ่มผู้ผลิต  6 พ.ค. 2560
3950 สหกรณ์เกษตรอินทรีย์เลิงนกทา • มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ภายใต้ IFOAM Accreditation Programme
• มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ที่เทียบเท่ากับกฎระเบียบยุโรป (EC) Reg. no.834/2007 และ 889/2008
การผลิตพืช/กลุ่มผู้ผลิต 22 เม.ย. 2560
3945 เกษตรอินทรีย์ยโสธรเหนือ(กรีนเนท) • มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ภายใต้ IFOAM Accreditation Programme
• มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ที่เทียบเท่ากับกฎระเบียบยุโรป (EC) Reg. no.834/2007 และ 889/2008
การผลิตพืช/กลุ่มผู้ผลิต 22 เม.ย. 2560
58758 บริษัท อาหารดีสุขภาพดี จำกัด • มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ภายใต้ IFOAM Accreditation Programme การผลิตพืช 20 เม.ย. 2560
34755 นายวิชัย มีมงคลเกียรติ (ไร่เคียงธรรม) • มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ภายใต้ IFOAM Accreditation Programme การผลิตพืช 19 เม.ย. 2560
26753 โครงการส่งเสริมศักยภาพการผลิตและการตลาด ชาอินทรีย์น่าน ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา • มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ภายใต้ IFOAM Accreditation Programme

• มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ที่เทียบเท่ากับกฎระเบียบยุโรป (EC) Reg. no.834/2007 และ 889/2008

การผลิตพืช/การรับรองแบบกลุ่ม/

การจัดการแปรรูป-บรรจุ-จำหน่าย

23 พฤษภาคม 2560
26353 บริษัท ชิตาออร์แกนิค ฟู้ด จำกัด • มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ภายใต้ IFOAM Accreditation
Programme
• มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ที่เทียบเท่ากับกฎระเบียบยุโรป (EC)
Reg. no.834/2007 และ 889/2008
• มาตรฐานแคนาดา CAN/CGSB 32.310 and CAN/CGSB 32.311 โดย
Canada Organic Regime (COR) และเป็นไปตามข้อตกลงความ
เทียบเท่ากันระหว่างสหรัฐอเมริกาและแคนาดา
การจัดการบรรจุ-จำหน่าย 28 มีนาคม 2560
36056 บริษัท สยามออร์แกนิค จำกัด • มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ภายใต้ IFOAM Accreditation
Programme
• มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ที่เทียบเท่ากับกฎระเบียบยุโรป (EC)
Reg. no.834/2007 และ 889/2008
• มาตรฐานแคนาดา CAN/CGSB 32.310 and CAN/CGSB 32.311 โดย
Canada Organic Regime (COR) และเป็นไปตามข้อตกลงความ
เทียบเท่ากันระหว่างสหรัฐอเมริกาและแคนาดา
การจัดการบรรจุ-จำหน่าย 28 มีนาคม 2560
19651 บริษัทโดล เฟรช โพรดิวซ์(ไทยแลนด์) จำกัด • มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ภายใต้ IFOAM Accreditation
Programme
• มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ที่เทียบเท่ากับกฎระเบียบยุโรป (EC)
Reg. no.834/2007 และ 889/2008
การแปรรูป 8 มีนาคม 2560