แจ้งยกเลิกการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจ คุณสุชาติ สมนาค

ตามที่คุณสุชาติ สมนาคได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจของสำนักงานเกษตรอินทรีย์มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2558

โดยเริ่มจากการเป็นผู้ตรวจประจำ จนกระทั่งเป็นผู้ตรวจอิสระในภายหลัง และมีส่วนช่วยในการพัฒนางานของสำนักงานอย่างเต็มกำลังความสามารถมาโดยตลอด

เนื่องจาก ในปัจจุบัน มกท.ได้รับทราบว่า คุณสุชาติ ได้ประกอบอาชีพ เป็นผู้ประกอบการรวบรวม ผัก-ผลไม้ ทั้งเกษตรอินทรีย์ และเกษตรปลอดภัย

ความตามที่ได้รับทราบนั้น มกท. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การประกอบอาชีพนี้ มีความเสี่ยงต่อความไว้วางใจของผู้ประกอบการที่ขอรับรองกับ มกท.

ดังนั้น จึงขอยกเลิกการขึ้นทะเบียนผู้ตรวจตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ของคุณสุชาติ สมนาค

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2561 เป็นต้นไป

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

สำเนียง  ราบุรี

ผู้จัดการ มกท.

26 เมษายน 2561