ผู้ประกอบการเพื่อการเลี้ยงผึ้งอินทรีย์

การเลี้ยงผึ้งเป็นกิจกรรมที่มีส่วนช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมส่งเสริมการผลิตด้านการเกษตรและป่าไม้อันเนื่องมาจากกิจกรรมการผสมเกสรดอกไม้ของตัวผึ้ง
ผู้ขอการรับรองการเลี้ยงผึ้งอินทรีย์ อาจเป็นเจ้าของฟาร์มเอง หรือมีกลุ่มผู้ผลิตที่เลี้ยงผึ้งให้  การเลี้ยงผึ้งเกษตรอินทรีย์ที่ มกท. ให้การรับรองครอบคลุมไปถึงผลิตภัณฑ์จากผึ้งทุกชนิด คือ น้ำผึ้ง เกสรจากผึ้ง ไขผึ้ง  ในการขอรับรองการเลี้ยงผึ้งนี้ ผู้สมัครสามารถขอการรับรองการแปรรูปในระดับครัวเรือนและการการบรรจุผลิตผลเกษตรอินทรีย์ร่วมกันไปด้วย แต่ผลผลิตที่ใช้ในการแปรรูปและการบรรจุเพื่อจำหน่ายจะต้องเป็นผลผลิตเกษตรอินทรีย์ของตัวเอง

 

ระบบมาตรฐานที่ มกท. สามารถให้บริการรับรองการเลี้ยงผึ้ง ได้แก่ เกษตรอินทรีย์ IFOAM และ เกษตรอินทรีย์ มกท.
มกท., มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท., ACT Ifoam

เอกสารในการสมัครขอรับรอง
  * ใบสมัครและสัญญาข้อตกลง (221FM)   * แผนการผลิตเกษตรอินทรีย์ (การเลี้ยงผึ้ง)(236FM-1)   * แผนผังฟาร์มอินทรีย์ที่ต้องการขอรับรองทุกฟาร์ม โดยระบุรายละเอียดจุดอ้างอิงต่างๆ ภายในฟาร์ม เช่น ที่วางรังผึ้ง, แปลงที่ปลูกพืชอาหารผึ้ง, บ้านพัก, โรงเก็บปัจจัยการผลิต เป็นต้น   * แผนที่เดินทาง   * สำเนาบัตรประชาชน (กรณีที่ขอรับรองในนามบุคคล)   * สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และภพ.20 (กรณีที่ขอรับรองในนามบริษัท)

 

คลิ๊กเพื่อแจ้งความประสงค์ขอรับชุดใบสมัคร

>>แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์สมัครขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์<<

 

กลับสู่หน้า การสมัครขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์