ผู้ประกอบการเพื่อการเลี้ยงผึ้งอินทรีย์

การเลี้ยงผึ้งเป็นกิจกรรมที่มีส่วนช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมส่งเสริมการผลิตด้านการเกษตรและป่าไม้อันเนื่องมาจากกิจกรรมการผสมเกสรดอกไม้ของตัวผึ้ง
ผู้ขอการรับรองการเลี้ยงผึ้งอินทรีย์ อาจเป็นเจ้าของฟาร์มเอง หรือมีกลุ่มผู้ผลิตที่เลี้ยงผึ้งให้  การเลี้ยงผึ้งเกษตรอินทรีย์ที่ มกท. ให้การรับรองครอบคลุมไปถึงผลิตภัณฑ์จากผึ้งทุกชนิด คือ น้ำผึ้ง เกสรจากผึ้ง ไขผึ้ง  ในการขอรับรองการเลี้ยงผึ้งนี้ ผู้สมัครสามารถขอการรับรองการแปรรูปในระดับครัวเรือนและการการบรรจุผลิตผลเกษตรอินทรีย์ร่วมกันไปด้วย แต่ผลผลิตที่ใช้ในการแปรรูปและการบรรจุเพื่อจำหน่ายจะต้องเป็นผลผลิตเกษตรอินทรีย์ของตัวเอง
ระบบมาตรฐานที่ มกท. สามารถให้บริการรับรองการเลี้ยงผึ้ง ได้แก่
  • IFOAM Program (IFOAM-Accredited)
  • ACT Program

 

คลิ๊กเพื่อแจ้งความประสงค์ขอรับชุดใบสมัคร

>>แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์สมัครขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์<<

 

กลับสู่หน้า การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์