การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์

มาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์ครอบคลุมสัตว์น้ำชนิดต่างๆทั้งในน้ำจืดน้ำกร่อยและน้ำเค็มและทั้งที่เป็นสัตว์กินพืชสัตว์กินเนื้อและสัตว์ที่กินทั้งพืชและเนื้อ  การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์สามารถทำได้ทั้งในระบบเปิดหรือในแหล่งน้ำที่มีน้ำไหลเวียนตามธรรมชาติเช่น การเลี้ยงในกระชัง เป็นต้น และในระบบปิด เช่น บ่อดินบ่อปูน เป็นต้น
มาตรฐานนี้ไม่รวมถึงการจับสัตว์น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติและสัตว์น้ำที่ว่ายอย่างอิสระอยู่ในแหล่งน้ำธรรมชาติที่ไม่สามารถตรวจสอบตามหลักการผลิตแบบอินทรีย์ได้
ผู้ขอการรับรองอาจเป็นเจ้าของฟาร์มเองหรือมีกลุ่มผู้ผลิตที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้  การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเกษตรอินทรีย์ครอบคลุมสัตว์น้ำทุกชนิด เช่น ปลา กุ้งหอย ปูแต่ไม่รวมการจับสัตว์น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติด้วย(ประมงพื้นบ้าน)และการเก็บเกี่ยวสาหร่ายในธรรมชาติในการขอรับรองการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนี้
ผู้สมัครสามารถขอการรับรองการแปรรูปในระดับครัวเรือนและการบรรจุุผลิตผลเกษตรอินทรีย์ร่วมกันไปด้วย  แต่ผลผลิตที่ใช้ในการแปรรูปและการบรรจุเพื่อจำหน่ายจะต้องเป็นผลผลิตเกษตรอินทรีย์ของตัวเอง

ระบบมาตรฐานที่มกท.สามารถให้บริการรับรองการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำคือ

  • IFOAM Program (IFOAM-Accredited)
คลิ๊กเพื่อแจ้งความประสงค์ขอรับชุดใบสมัคร

>>แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์สมัครขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์<<