ผู้ประกอบการการเลี้ยงสัตว์

ผู้ขอการรับรองอาจเป็นเจ้าของฟาร์มเองหรือมีกลุ่มผู้ผลิตที่เลี้ยงสัตว์ให้ การเลี้ยงสัตว์เกษตรอินทรีย์ที่มกท.ครอบคลุุมสัตว์ ทุกชนิดเช่น วัว หมู สัตว์ปีก เน้นการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่พืชและสัตว์ให้สอดคล้องโดยคำนึงถึงความต้องการทางกายและความต้องการพื้นฐานของสัตว์ รวมถึงการให้อาหารคุณภาพดีที่ผลิตจากระบบเกษตรอินทรีย์
ในการขอรับรองการเลี้ยงสัตว์น ี้ผู้สมัครสามารถขอการรับรองการแปรรููปในระดับครัวเรือนและการบรรจุุผลิตผลเกษตรอินทรีย์ร่วมกันไปด้วย แต่ผลผลิตที่ใช้ในการแปรรูปและการบรรจุเพื่อจำหน่าย จะต้องเป็นผลผลิตเกษตรอินทรีย์ของตัวเอง

 

ระบบมาตรฐานที่มกท.สามารถให้บริการรับรองการเลี้ยงสัตว์คือ *เกษตรอินทรีย์มกท.

 

 

 

เอกสารในการสมัครขอรับรอง
* ใบสมัครขอรับรอง (221FM)   * แผนการผลิตเกษตรอินทรีย์(การเลี้ยงสัตว์) (237FM-1)   * กรณีที่ผู้ขอรับรองผลิตอาหารเลี้ยงสัตว์เองจะต้องส่งส่วนประกอบ ขั้นตอนการผลิต รวมทั้งแหล่งที่มาของวัตถุดิบให้ มกท.)   * ใบรับรองวัตถุดิบที่ใช้ทำอาหารเลี้ยงสัตว์(อาหารที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์ ต้องเป็นผลผลิตที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์)   * แผนที่เดินทาง   * สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และภพ.20 (กรณีที่ขอรับรองในนามบริษัท)