ผู้สมัครแบบฟาร์มรายเดี่ยวสําหรับการผลิตพืช

ผู้ขอการรับรองอาจเป็นเจ้าของฟาร์มเอง หรือมีกลุ่มผู้ผลิตที่เพาะปลูกพืชให้ การเพาะปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ครอบคลุมพืชทุกชนิด เช่น ข้าว ผัก ผลไม้ พืชไร่ สมุนไพร การเพาะถั่วและธัญพืช การเพาะเห็ด (เฉพาะตามมาตรฐานของแคนาดา) การเพาะเลี้ยงสาหร่าย ทั้งในน้ำจืดและน้ำทะเล การผลิตเมล็ดพันธุ์และส่วนขยายพันธุ์พืช
ในการขอรับรองการเพาะปลูกพืชนี้ ผู้สมัครสามารถขอการรับรองการแปรรูปในระดับครัวเรือนและการบรรจุผลิตผลเกษตรอินทรีย์ร่วมกันไปด้วย แต่ผลผลิตที่ใช้ในการแปรรูปและการบรรจุเพื่อจำหน่ายจะต้องเป็นผลผลิตเกษตรอินทรีย์ของตัวเอง

 

ระบบมาตรฐานที่ มกท. สามารถให้บริการรับรองการเพาะปลูกพืชในปัจจุบัน ได้แก่

คลิ๊กเพื่อแจ้งความประสงค์ขอรับชุดใบสมัคร

>>แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์สมัครขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์<<

กลับสู่หน้า การสมัครขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์