ผู้สมัครแบบฟาร์มรายเดี่ยวสําหรับการผลิตพืช

ผู้ขอการรับรองอาจเป็นเจ้าของฟาร์มเอง หรือมีกลุ่มผู้ผลิตที่เพาะปลูกพืชให้ การเพาะปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ครอบคลุมพืชทุกชนิด เช่น ข้าว ผัก ผลไม้ พืชไร่ สมุนไพร การเพาะถั่วและธัญพืช การเพาะเห็ด (เฉพาะตามมาตรฐานของแคนาดา) การเพาะเลี้ยงสาหร่าย ทั้งในน้ำจืดและน้ำทะเล การผลิตเมล็ดพันธุ์และส่วนขยายพันธุ์พืช

ในการขอรับรองการเพาะปลูกพืชนี้ ผู้สมัครสามารถขอการรับรองการแปรรูปในระดับครัวเรือนและการบรรจุผลิตผลเกษตรอินทรีย์ร่วมกันไปด้วย แต่ผลผลิตที่ใช้ในการแปรรูปและการบรรจุเพื่อจำหน่ายจะต้องเป็นผลผลิตเกษตรอินทรีย์ของตัวเอง

ระบบมาตรฐานที่ มกท. สามารถให้บริการรับรองการเพาะปลูกพืชในปัจจุบัน ได้แก่

ACT-IFOAM ProgramACT-EU ProgramUS-Canada Program 

 

 

 

 

เอกสารในการสมัครขอรับรอง

* ใบสมัครและสัญญาข้อตกลง (221FM)

* แผนการผลิตเกษตรอินทรีย์ (231FM-1)

* แผนผังแปลงที่ขอรับรอง

* สำเนาบัตรประชาชน (กรณีที่ขอรับรองในนามบุคคล)

* สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และภพ.20 (กรณีที่ขอรับรองในนามบริษัท)

 

คลิ๊กเพื่อแจ้งความประสงค์ขอรับชุดใบสมัคร

>>แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์สมัครขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์<<

กลับสู่หน้า การสมัครขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์