ระบบเกษตรอินทรีย์แคนาดา

รัฐบาลแคนาดาเริ่มนำระบบ Canada Organic Regime (COR) ออกใช้ในปี 2552 ตามระเบียบ Organic Products Regulations, 2009 (SOR/2009-176) โดยมี Canadian Food Inspection Agency (CFIA) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
Canada Organic Office (COO) ได้ปรับปรุงแก้ไขคู่มือการทำงาน (COO Operating Manual) ใหม่ เมื่อ 20 มิถุนายน 2555  ท่านที่สนใจสามารถขอเอกสาร COO Operating Manual (V14) June 20, 2012 ได้ที่ [link]
มกท. ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นหน่วยตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ตั้งแต่มิถุนายน 2552  ในระบบนี้ มกท. สามารถให้บริการตรวจรับรองในขอบข่ายการเพาะปลูกพืช การเก็บเกี่ยวผลผลิตจากป่าและธรรมชาติ และการแปรรูปและจัดการผลผลิต

>>  ตรวจสอบรายชื่อ มกท. ในเว็บไซต์ของ CFIA  <<

เอกสารมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แคนาดาประกอบด้วยเอกสาร 2 ฉบับ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของ Public Works and Government Services Canada [link] หรือดาวน์โหลดเป็นไฟล์ pdf ได้จากลิงค์ด้านล่าง
1.ข้อกำหนดมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เกี่ยวกับหลักการและการจัดการระบบการผลิต (Organic Production Systems: General Principles and Management Standards) และ
2.รายชื่อปัจจัยการผลิตที่อนุญาตให้ใช้ในการผลิต (Permitted Substances Lists)